VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG CÁCH ĐỀU 2 ĐIỂM

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Ta tìm kiếm được duong trực tiếp d1 trải qua A tất cả véc tơ chỉ phương là BC cùng dường thẳng d2 trải qua A với trung điểm của BC

d1:-4x+y+3=0

D2:x-1=0


*

cho 3 điểm A(1;2), B(2;0), C(3;4). Viết phương trình đường thẳng trải qua A và biện pháp đều nhị điểm B,C

. Góp mình cùng với ạ..!


gọi n➝(a,b) là VTPT của Đường trực tiếp d ; A(1,2) ϵ​ d

--> PTTQ:

(d): a(x-1)+b(y-2)=0

--> ax+by-a-2b=0

d biện pháp đều B,C nên

d(B,d)=d(C,d)

Rồi cứ ráng thay cách làm rồi tìm đc mối quan hệ tình dục a,b. Kế tiếp thay vào pt mặt đường thẳng d là đc


Trong phương diện phẳng mang đến 3 điểm A(1;2), B(3;4), C(-1;3). Hãy viết phương trình con đường thẳng (Delta) đi qua C và bí quyết đều A,B


Giả sử con đường thẳng (Delta) cần tìm gồm phương trình dạng :

(ax+by+a-3b=0,a^2+b^2 e0)

Khi đó :

(dleft(A;Delta ight)=fraca+2b+a-3b ightsqrta^2+b^2=fracsqrta^2+b^2)

(dleft(B;Delta ight)=fracleftsqrta^2+b^2=fracleftsqrta^2+b^2)

Do  (Delta) cách hồ hết A, B nên (dleft(A;Delta ight)=dleft(B;Delta ight)) hay :

(fracleftsqrta^2+b^2=frac4a+b ightsqrta^2+b^2)(Leftrightarrowleft|2a-b ight|=left|4a+b ight|)

(Leftrightarrowegincasesa=-b\a=0endcases)

- trường hợp a=0 thì do (a^2+b^2 e0) nên (b e0) tùy ý. Do đó, hoàn toàn có thể chọn b =1 và ta được (Delta_1:y-3=0)

- ví như a=-b thì do (a^2+b^2 e0) nên (b e0) tùy ý. Bởi vì đó, rất có thể chọn a = 1, b=-1 cùng ta được (Delta_2:x-y+4=0)

Vậy qua C có 2 mặt đường thẳng (Delta_1:y-3=0) và (Delta_2:x-y+4=0) thỏa mãn yêu cầu đề bài


Đúng 0

bình luận (0)

Đường thẳng (Delta) cách gần như 2 điểm A, B khi còn chỉ khi hoặc  (Delta)  song tuy vậy với AB hoặc  (Delta)  đi qua trung điểm đoạn AB

- Nếu  (Delta)  // AB thì  (Delta)  nhận vec tơ (overrightarrowAB=left(2;2 ight)=2left(1;1 ight)) làm vec tơ chỉ phương, suy ra nếu gồm vec tơ pháp tuyến (overrightarrown=left(1;-1 ight)). Vậy (Delta:x-y+4=0)

- Nếu  (Delta)  đi qua trung điểm M(2;3) của đoạn AB thì  (Delta)  nhận vec tơ  (overrightarrowCM=left(3;0 ight)=3left(1;0 ight)) làm vec tơ chỉ phương, suy ra nếu gồm vec tơ pháp tuyến (overrightarrowm=left(0;1 ight)). Vậy (Delta:y-3=0)

  àm vec tơ chỉ phương, suy ra nếu gồm vec tơ pháp tuyến (overrightarrowm=left(0;1 ight)). Vậy (Delta:y-3=0)

 

(Delta) đi qua trung điểm M(2;3) của đoạn AB thì dìm vec tơ (overrightarrowCM=left(3;0 ight)=3left(1;0 ight))


Đúng 0
comment (0)

Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho cha điểm A(1;3); B(3;-1) với C(-2; 3).

Bạn đang xem: Viết phương trình đường thẳng cách đều 2 điểm

a. Viết phương trình qua hai điểm A, B.

b. Viết phương trình mặt đường thẳng d đi qua C, đồng thơi d phương pháp đều A cùng B.

Xem thêm: Tra Từ Lần Lượt Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt


Lớp 10 Toán
1
0
Gửi diệt
Đúng 2

comment (0)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến điểm A(0;0;1), B(-1;-2;0), C(2;0;-1). Tập hợp những điểm M cách đều cha điểm A,B,C là con đường thẳng △ . Viết phương trình mặt đường thẳng △ .

*

*

*

*


Lớp 12 Toán
1
0
Gửi bỏ

Đáp án D.

Xem thêm: Tóm Tắt Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 9, Tài Hiệp 1 Là Như Thế Nào,Go88 Tài Xỉu483705

*

*

*


Đúng 0

comment (0)

Cho 3 điểm A ( 1;-2;0 ) B ( 2;-1;1 ) C ( 1;1;0 ) D ( 0;-2;0 ). Viết phương trình phương diện phẳng đi qua trung tâm G của tam giác ABC với vuông góc với CD


Lớp 12 Toán Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN.
1
0
Gửi bỏ

(left{eginmatrixx_G=dfracx_A+x_B+x_C3=dfrac1+2+13=dfrac43\y_G=dfracy_A+y_B+y_C3=dfrac-2-1+13=-dfrac23\z_G=dfracz_A+z_B+z_C3=dfrac0+1+03=dfrac13endmatrix ight.Rightarrow Gleft(dfrac43;-dfrac23;dfrac13 ight))

(overrightarrowCDleft(-1;-3;0 ight)) la vecto phap tuyen cua mp do

(Rightarrowleft(P ight):-1left(x-dfrac43 ight)-3left(y+dfrac23 ight)+0=0Leftrightarrow x+3y+dfrac23=0)


Đúng 2

bình luận (0)

Viết phương trình con đường thẳng trải qua hai điểm A(1;2;-3) cùng B(3;-1;1)

*

*

*

*


Lớp 12 Toán
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Trong phương diện phẳng Oxy, lập phương trình mặt đường thẳng d đi qua điểm A(-2; 3) và bí quyết đều nhì điểm M(-1;1); N(2;-3)


Lớp 10 Toán §1. Phương trình con đường thẳng
1
0
Gửi bỏ

d phương pháp đều MN khi nó thỏa mãn 1 vào 2 trường hợp: d tuy vậy song MN hoặc d trải qua trung điểm MN

TH1: d song song MN

(overrightarrowMN=left(3;-4 ight)Rightarrow d) nhận (4;3) là một trong vtpt

Phương trình d:

(4left(x+2 ight)+3left(y-3 ight)=0Leftrightarrow4x+3y-1=0)

TH2: d trải qua trung điểm MN

Gọi p là trung điểm MN (Rightarrow Pleft(dfrac12;-1 ight)RightarrowoverrightarrowAP=left(dfrac52;-4 ight)=dfrac12left(5;-8 ight))

(Rightarrow d) nhận (8;5) là 1 vtpt

Phương trình d:

(8left(x+2 ight)+5left(y-3 ight)=0Leftrightarrow8x+5y+1=0)

Có 2 con đường thẳng d thỏa mãn: (left<eginmatrix4x+3y-1=0\8x+5y+1=0endmatrix ight.)


Đúng 3

bình luận (0)

Trong phương diện phẳng Oxy cho 3 điểm :

A(-1;1) B(2;7) C(-2;-1)

a,Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A,B

b,CMR: 3 điểm A,B,C trực tiếp hàng.

Giúp em với


Lớp 9 Toán Ôn tập chương 2: Hàm số hàng đầu
1
0
Gửi hủy

a) điện thoại tư vấn pt đường thẳng (d) trải qua 2 điểm A,B là : y= ax +b

Ta gồm A(-1,1), B(2,7) nằm trong (d) ⇒ (left{eginmatrix1=-1.a+b\7=2.a+bendmatrix ight.)

⇒ (left{eginmatrixa=2\b=3endmatrix ight.)

⇒ pt trải qua AB (d) là y=2x+3

b) trả sử C(-2,-1) ∈ (d)

⇒ -1=-2.2 +3 ⇒ -1=-1( luôn luôn đúng)

⇒ C(-2,-1) ∈(d) ⇒ A,B,C thẳng hàng

 


Đúng 2

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
noithatthoidai.vn