Unit 4 Lớp 11 Language Focus

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về phong thái phát âm /w/ cùng /j/ trong giờ đồng hồ Anh, cũng như ôn tập về danh động từ kết thúc và phân từ hoàn thành. Bài viết cung cấp những từ vựng và cấu trúc cần để ý cũng như trả lời giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

mountain (n)<"mauntin>: núimow (v): cắtnatural disaster (n)<"næt∫rəldi"zɑ:stə>: thiên taiorder (n)<"ɔ:də>: mệnh lệnhorder (v) ra lệnhorphanage (n)<"ɔ:fənidʒ>trại mồcôiovercome (v)<,ouvə"kʌm>vượt quapark (v)đậu xe

II. Kết cấu cần giữ ý:

Âm /w/ trong giờ đồng hồ Anh là một phụ âm, phạt âm của vần âm “w”Âm /j/ trong tiếng Anh là 1 trong phụ âm, phát âm của chữ cái “y” hoặc “u”

III. Khuyên bảo giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/w/

We: chúng tôiWest: phía TâyWine: rượu vangWheel: bánh xeWet: ẩm ướtWhale: cá voi

/y/:

Yes: đồng ýYellow: vàngYoung: trẻYears: nămUse: dùngYork: lòng đỏ

Practise reading aloud these sentences:

1. We went for a walk in the woods near the railway. (chúng tôi đi dạo trong rừng gần đường tàu)2. We wore warm clothes and walked quickly to lớn keep warm. (Chúng tôi mặc quần áo ấm và đi cấp tốc để duy trì ấm)3. At about twelve, we had veal sandwiches and sweet white wine, và we watch TV (Lúc 12 giờ, chúng tôi có sandwich giết bê và rượu vang ngọt, và công ty chúng tôi xem TV)4. Excuse me, did you use to lớn live in York? (xin lỗi, gồm phải chúng ta từng sống ngơi nghỉ York không?)5. Did you use to lớn be a tutor at the University? (Có buộc phải bạn đã từng có lần là fan hướng dẫn ở đh không?)6. I read about Hugh in the newspaper yesterday. (Tôi hiểu được về Hugh nghỉ ngơi trên báo ngày hôm qua)

2. Grammar:

Exercise 1.Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau áp dụng danh rượu cồn từ tương thích dưới đây)

spend behave wait park

start bend meet listen

e.g: He found thatparkingwas difficult in that city.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 language focus

1. I have no objection to hearing to lớn your story again.2. Touch your toes without bending your knees!3. You should be ashamed of yourself for behaving so badly.4. I am looking forward to lớn meeting you.5. You can"t prevent him from spending his own money.6. Would you mind waiting for a moment?7. In spite of starting late, we arrived in time.

Exercise 2.Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau sử dụng phân từ kết thúc dưới đây)

Lie modernize shop pass prepare

Rise try read bum

e.g: I saw him…………..my house.

—> I saw him passing my house.

1. She smelt something burning & saw smoke rising.2. If she catches you reading her diary, she’ll be furious.3. They found a tree lying across the road.4. I’m going shopping this afternoon.5. He doesn"t spend much time preparing his lessons.6. They wasted the whole afternoon trying to repair the bike.7. They spend a lot of money modernizing the house.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Quyển Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 8 Tập 1, Thuyết Minh Về Cuốn Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 8

Exercise 3.Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle. (Điền rượu cồn từ vào địa điểm trống bên dưới dạng danh cồn từ xong hoặc phân từ trả thành)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

—> He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object khổng lồ himhaving madecalls on the office phone.2.Having beenhis own boss for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.3. They deniedhaving beenthere.4.

Xem thêm: Khi Em Về Trời Như Sang Đông, Cảm Nhận Về Ca Khúc Tiễn Đưa (Đặng Hiền

Having tiedone kết thúc of the rope lớn his bed, he threw the other end out of the window.5.Having readthe instruction, he snatched up the fire extinguisher.6. The children admittedhaving takenthe money.