SO SÁNH NHIỆT ĐỘ SÔI CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ

     

*
Nhiệt độ sôi của một chất là giới hạn ở nhiệt độ mà hóa học lỏng đó sẽ chuyển thanh lịch thể khí (xảy ra sinh sống cả bên trong và bên trên mặt phẳng chất lỏng). Bất kể một hợp hóa học hữu cơ nào đều phải sở hữu một ánh sáng sôi nhất mực và khác nhau ở mỗi chất. Vậy bắt buộc chủ đề bây giờ chúng ta sẽ so sánh ánh nắng mặt trời sôi của các chất hữu cơ và vì sao gây ra sự khác nhau đó.

Bạn đang xem: So sánh nhiệt độ sôi của hợp chất hữu cơ


Nhiệt độ sôi của các chất

Nhiệt độ sôi dựa vào vào những yếu tố sau đây:

Liên kết hiđroĐộ phân cực phân tửKhối lượng phân tửHình dạng phân tử

Nguyên tắc đối chiếu nhiệt độ sôi

Nguyên tắc 1: Hai đúng theo chất bao gồm cùng khối lượng hoặc trọng lượng xấp xỉ nhau thì hợp chất nào có liên kết hiđro bền hơn sẽ sở hữu nhiệt độ sôi cao hơn.

Nguyên tắc 2: Hai hợp hóa học cùng kiểu link hiđro, hợp hóa học nào có trọng lượng lớn hơn sẽ sở hữu nhiệt độ sôi cao hơn.

Nguyên tắc 3: Hai hợp hóa học là đồng phân của nhau thì đồng phân cis có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn nữa đồng phân trans.(giải thích: Đó là do mô men lưỡng cực.Đồng phân cis mô men lưỡng cực khác 0, đồng phân trans tất cả mô men lưỡng cực bởi 0 hoặc nhỏ bé thua mô men lưỡng cực của đồng phân cis.

Nguyên tắc 4: Hai hợp hóa học là đồng phân của nhau thì hợp chất nào có diện tích tiếp xúc phân tử lớn hơn sẽ có nhiệt độ cao hơn hơn.

Nguyên tắc 5: Hai hợp chất có khối lượng bằng nhau hoặc xấp xỉ nhau, hợp hóa học nào có links ion sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Nguyên tắc 6: Hai hợp chất hữu cơ đều không tồn tại liên kết hiđro, có khối lượng xấp xỉ nhau thì hợp chất nào tất cả tính phân cực hơn sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn.

Yếu tố tác động đến ánh sáng sôi của những chất hữu cơ

Liên kết hiđro (Xét với các loại hợp chất khác nhau)

– Hợp hóa học có links hiđro thì ánh sáng sôi cao hơn hợp chất không tồn tại liên kết hiđro

VD: HCOOH > HCHO

– link hiđro càng bền, ánh sáng sôi càng cao

VD: CH3COOH > C2H5OH > C2H5NH2

– Hợp chất có link hiđro liên phân tử có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn hợp chất có links hiđro nội phân tử.

(với vòng benzen: o- Độ phân cực phân tử (Xét với những loại hợp hóa học khác nhau, không tồn tại liên kết hidro)

– Phân tử gồm độ phân cực đại có ánh sáng sôi cao hơn

(độ phân cực là cường độ chênh lệch về lực hút vào phân tử khi bao gồm nhóm hút electron)


este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

-COO – > C = O > mang đến > R – X > -O- > C – H

Khối lượng mol phân tử (xét với các chất đồng đẳng)

– cân nặng phân tử lớn, ánh nắng mặt trời sôi càng lớn

Ví dụ: CH3COOH > HCOOH

Hình dạng phân tử (xét với các đồng phân)

– ngoài mặt càng những nhánh, ánh nắng mặt trời sôi càng thấp, nhiệt độ nóng rã càng cao (do diện tích s tiếp xúc phân tử giảm)

– Nhánh càng gần team chức thì nhiệt độ sôi càng thấp

– Đồng phân cis có ánh nắng mặt trời sôi cao hơn nữa đồng phân trans (do momen lưỡng cực to hơn).

Chú ý: Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

– Nếu có H2O: t(H2O) = 100oC > ancol gồm 3 nguyên tử C với ancol có 7C trở xuống với axit bao gồm ≤ 4C

Trình tự so sánh nhiệt độ sôi

Phân loại link Hidro với không links Hidro

Nhóm link Hidro: Loại links hidro → khối lượng → cấu trúc phân tửNhóm ko lk Hidro: khối lượng → kết cấu phân tử

Bài tập áp dụng

Câu 1. Nhiệt độ sôi của các axit cacboxylic cao hơn nữa anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử C là do

A. Axit cacboxylic chứa nhóm C = O và nhóm OH

B. Phân tử khối của axit lớn hơn và nguyên tử H của tập thể nhóm axit năng động hơn

C. Có sự tạo thành thành link hiđro liên phân tử bền

D. Các axit cacboxylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn

Câu 2. So sánh ánh nắng mặt trời sôi của những chất axit axetic, axeton, propan, etanol

A. CH3COOH > CH3CH2CH3 > CH3COCH3 > C2H5OH

B. C2H5OH > CH3COOH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

C. CH3COOH > C2H5OH > CH3COCH3 > CH3CH2CH3

D. C2H5OH > CH3­COCH3 > CH3COOH > CH3CH2CH3

Câu 3. Nhiệt độ sôi của axit thường cao hơn ancol bao gồm cùng số nguyên tử cacbon là do

A. Vì ancol không có liên kết hiđro, axit có liên kết hiđro

B. Vì link hiđro của axit bền lâu hơn của ancol

C. Vì khối lượng phân tử của axit phệ hơn

D. Vì axit bao gồm hai nguyên tử oxi

Câu 4. Trong số các chất sau, hóa học có ánh sáng sôi cao nhất là

A. CH3CHO B. C2H5OH C. CH3COOH D. C5H12

Câu 5. Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của những chất ?

A. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH C. C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO

B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO

Câu 6. Cho các chất CH3CH2COOH (X) ; CH3COOH ( Y) ; C2H5OH ( Z) ; CH3OCH3 (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp tăng dần theo nhiệt độ sôi là

A. T, X, Y, Z B. T, Z, Y, X C. Z, T, Y, X D. Y, T, Z, X

Câu 7. Cho những chất sau: CH3COOH (1) , C2H5COOH (2), CH3COOCH3 ­(3), CH3CH2CH2OH (4). Chiều tăng mạnh nhiệt độ sôi của các chất trên theo thiết bị tự tự trái qua phải là:

A.

Xem thêm: Đất Cũng Đẹp Sao Đâu Đâu Cũng Đẹp Lắm, Lời Bài Hát Kiên Giang Mình Đẹp Lắm

 1, 2, 3, 4 B. 3, 4, 1, 2 C. 4, 1, 2, 3 D. 4, 3, 1, 2.

Câu 8. Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy những chất sau đây, hàng nào phù hợp nhất ?

C2H5OH HCOOH CH3COOH

A. 118,2oC 78,3oC 100,5oC

B.  118,2oC 100,5oC 78,3oC

C. 100,5oC 78,3oC 118,2oC

D. 78,3oC 100,5oC 118,2oC

Câu 9. Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của những chất ?

A. CH3OH 3CH2COOH 3 2H5Cl 3COOCH3 2H5OH 3COOH

CC2H5Cl 3COOH 2H5OH

D. HCOOH 3OH 3COOH 2H5F

Câu 10. Xét phản ứng: CH3COOH + C2H5OH => CH3COOC2H5 + H2O.

Trong những chất trong phương trình phản ứng trên, chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là:

A. C2H5OH B. CH3COOC2H5 C. H2O D. CH3COOH­

Đáp án:

*

I. Cửa hàng lý thuyết

1. Những chất liên kết ion có ánh nắng mặt trời sôi lớn hơn so với các chất cùng hóa trị.

Ví dụ: ánh nắng mặt trời sôi: H2N-CH2-COOH > CH3COOH

2. Đối với những chất có links cộng hóa trị

– những yếu tố hình ảnh hướng tới nhiệt độ sôi: link hidro, cân nặng phân tử và những thiết kế phân tử.

a. Links Hidro

Liên kết hidro là link được có mặt phân tử có điện tích (+) và phân tử sở hữu điện tích (-) giữa những phân tử khác nhau.

– những chất bao gồm lực link hidro càng lớn thì ánh nắng mặt trời sôi càng lớn.

Ví dụ: nhiệt độ sôi CH3COOH > CH3CH2OH

– Cách đối chiếu nhiệt lực liên kết Hidro giữa các chất:

Đối với những nhóm chức không giống nhau:

-COOH > -OH > -COO- > -CHO > -CO-

(axit) (ancol (este) (andehit) (ete)

phenol)

Ví dụ: ánh nắng mặt trời sôi của ancol sẽ to hơn este: CH3CH2OH > CH3COOC2H5

* giữ ý: Trong chương trình đa dạng chỉ xét liên kết Hidro giữa phân tử H (mang điện tích dương +) và phân tử O (mang điện tích âm -).

– Đối với những chất cùng nhóm chức: Đối với những chất có cùng nhóm chức, cội R- link với đội chức tác động đến lực links Hidro.

+ nơi bắt đầu R- là cội hút e sẽ khiến cho lực liên kết Hidro tăng lên

+ Gộc R- là cội đẩy e làm giảm lực links Hidro

Ví dụ: nơi bắt đầu C2H5- sẽ có tác dụng lực link giảm so với cội CH2=CH-

Nhiệt độ sôi: CH2=CH-COOH > C2H5COOH

b. Trọng lượng phân tử

– các chất có phân tử khối càng mập thì ánh sáng sôi càng cao.

Ví dụ: trọng lượng phân tử lớn ánh sáng sôi bự hơn: CH3COOH > HCOOH

c. Dạng hình phân tử:

– Phân tử càng phân nhánh thì nhiệt độ sôi càng thấp hơn phân tử mạch không phân nhánh.

* Giải thích:

– Theo đại lý lí thuyết về sức căng mặt ngoại trừ thì phân tử càng co tròn thì sức căng mặt quanh đó càng phải chăng -> phân tử càng dễ dàng bứt ra khỏi mặt phẳng chất lỏng -> càng dễ cất cánh hơi -> ánh nắng mặt trời sôi càng thấp.

Ví dụ: thuộc là phân tử C5H12 thì đồng phân: n-C5H12 > (CH3)4C

* lưu lại ý:

– Đồng phân Cis tất cả nhiệt đô sôi cao hơn nữa Trans (do lực monet lưỡng cực).

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > CxHy

– Nếu bao gồm H2O: t(H2O) = 100oC > ancol bao gồm 3 nguyên tử C và ancol gồm 7C trở xuống và axit bao gồm ≤ 4C

II. Phương thức giải bài tập

1. Phân nhiều loại là chất link ion hay cùng hóa trị

– Đối với các chất link cộng hóa trị thực hiện quá trình tiếp theo sau:

Bước 2: Phân loại các chất có link Hidro

– bài toán đầu tiên chúng ta sẽ phân loại các chất có liên kết Hidro và các chất không tồn tại liên kết Hidro ra thành các nhóm không giống nhau.

Bước 3: so sánh giữa những chất trong cùng 1 nhóm.

– Trong thuộc nhóm có link Hidro sẽ phân thành các nhóm nhỏ dại chức không giống nhau, dựa theo quy tắc các lực links Hidro giữa những chất để khẳng định nhóm bé dại nào có nhiệt độ sôi thấp, cao hơn.

– Trong cùng nhóm chức không tồn tại lực links Hidro thì dựa vào khối lượng, hình dạng phân tử để so sánh nhiệt độ sôi.

Bước 4: Kết luận

– Dựa vào công việc phân tích tại một và 2 nhằm tổng kết và chỉ dẫn đáp án bao gồm xác.

2. Trình tự đối chiếu nhiệt độ sôi

– Phân loại liên kết Hidro với không links Hidro

– Nhóm links Hidro: Loại link hidro → cân nặng → kết cấu phân tử

– nhóm không lk Hidro: trọng lượng → kết cấu phân tử

Ví dụ: cho các chất sau: C2H5OH (1), C3H7OH (2), CH3CH(OH)CH3 (3), C2H5Cl (4), CH3COOH (5), CH3-O-CH3­ (6). Những chất được bố trí theo chiều ánh sáng sôi tăng dần đều là:

A. (4), (6), (1), (2), (3), (5).

B. (6), (4), (1), (3), (2), (5).

C. (6), (4), (1), (2), (3), (5).

D. (6), (4), (1), (3), (2), (5).

GIẢI:

– Đầu tiên, ta vẫn phân nhóm những chất bên trên thành 2 team bao gồm:

nhóm 1: C2H5OH, C3H7OH, CH3CH(OH)CH3, CH3COOH

nhóm 2: C2H5Cl, CH3-O-CH3

(sở dĩ được phân nhóm bởi thế là nhóm một là nhóm chứa link Hidro, đội 2 là nhóm không chứa link hidro (C2H5Cl và các este vô cơ khác bình thường ta luôn luôn xét sinh sống trạng thái không chứa links Hidro))

– Sau đó, ta đang phân nhiều loại trong từng nhóm:

nhóm 1:

Chức -COOH: CH3COOH

Chức -OH: C2H5OH, C3H7OH, CH3CH(OH)CH3

Trong nhóm chức -OH:

+ vị cùng team chức nên trước tiên ta sẽ xét khối lượng C2H5OH sẽ sở hữu được khối lượng bé thêm hơn C3H7OH.

+ Đối với 2 chất gồm cùng công thức là: C3H7OH và CH3CH(OH)CH3 thì phụ thuộc vào hình dạng cấu tạo phân tử. CH3CH(OH)CH3 là dạng nhánh, chính vì vậy đề xuất sẽ co tròn rộng và nhiệt độ sôi sẽ thấp hơn.

Nhóm 2: C2H5Cl là este nên sẽ có được nhiệt độ sôi cao hơn nữa CH3-O-CH3

Kết luận: B là lời giải đúng.

Xem thêm: Nắng Mang Em Đi Rồi - Em Để Lại Đớn Đâu Muôn Phan

Để dễ dàng so sánh ánh nắng mặt trời sôi của các chất hữu cơ ta chỉ việc nhớ 4 bước bé dại sau đây. Đầu tiên là phân một số loại là chất liên kết ion hay cộng hóa trị, tiếp đó bọn họ sẽ phân loại các chất có links Hidro, rồi so sánh giữa các chất trong cùng 1 nhóm cùng đi mang lại kết luận.