GIẢI PHƯƠNG TRÌNH SIN^8​ X + COS^8 ​X = 1/8

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

Giải những phương trình lượng giác:

a) sin8x + cos8x = (dfrac1716)cos22x

b) sin2x + sin22x + sin23x = 2

c) 2cos22x + cos2x = 4 sin22xcos2x

d) 2cos6x + tan3x = (dfrac45)


*

*
*


Giải phương trình sau:a) $ an ^2x+4cos ^2x+7=4 an x+8cot x$b) $6sin ^2x+2cos ^2x-2sqrt3sin 2x=14sin left(x-fracpi 6 ight)$


Nguyên hàm sin ( bi phân chia 4 — x )dxNguyên hàm ( 7/cos^2(3—x) + 8 sin(9—3x) — 1/x + 6/3—2x + căn x )dxNguyên hàm (7/cos^2x — 8/ 2x+1 +9^2x+1 + e^5—2x +8) dxNguyên hàm ( 3—căn x + 5x^5—6x^7+1 toàn bộ / x )dx

(sin^6left(x ight)cos^2left(x ight)+sin^2left(x ight)cos^6left(x ight)=frac18left(1-cos^4left(2x ight) ight))


Giải những pt sau:

a) (cos^2x-cos x=0)

b) (2sin2x) + (sqrt2sin4x=0) 

c) (8cos^2x+2sin x-7=0)

d) (4cos^4x+cos^2x-3=0)

e) (sqrt3 an x-6cot x+left(2sqrt3-3 ight)=0)

 


a, (cos^2x-cosx=0)(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=0endmatrix ight.)b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)(Leftrightarrow sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\1+sqrt2cos2x=0endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\cos2x=-d...

Bạn đang xem: Giải phương trình sin^8​ x + cos^8 ​x = 1/8


Đọc tiếp

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=0endmatrix ight.)

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\1+sqrt2cos2x=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\cos2x=-dfracsqrt22endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\2x=dfrac3pi4+k2pi\2x=dfracpi4+k2piendmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=dfrac3pi8+kpi\x=dfracpi8+kpiendmatrix ight.)


Đúng 1
Bình luận (0)
a, (cos^2x-cosx=0)(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=k2piendmatrix ight.) (k ∈ Z)Vậy...b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)(Leftrightarrow2sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\cos2x=dfrac-sqrt22endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eg...
Đọc tiếp

a, (cos^2x-cosx=0)

(Leftrightarrow cosxleft(cosx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=0\cosx=1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi2+kpi\x=k2piendmatrix ight.) (k ∈ Z)

Vậy...

Xem thêm: Lời Bài Hát Duyên Phận Làm Con Gái Chưa Một Lần Yêu Ai Nhìn Về Tương Lai

b, (2sin2x+sqrt2sin4x=0)

(Leftrightarrow2sin2x+2sqrt2sin2x.cos2x=0)

(Leftrightarrow2sin2xleft(1+sqrt2cos2x ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsin2x=0\cos2x=dfrac-sqrt22endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrix2x=kpi\2x=pmdfrac3pi4+k2piendmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfrackpi2\x=pmdfrac3pi8+kpiendmatrix ight.)

Vậy...

c, (8cos^2x+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8left(1-sin^2x ight)+2sinx-7=0)

(Leftrightarrow8sin^2x-2sinx-1=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixsinx=dfrac12\sinx=-dfrac14endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=dfracpi6+k2pi\x=dfrac5pi6+k2pi\x=arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2pi\x=pi-arcsinleft(-dfrac14 ight)+k2piendmatrix ight.)

Vậy...

Xem thêm: Phương Trình Cân Bằng Nhiệt Vật Lý Lớp 8 Là Gì ? Bài Tập Có Lời Giải Chi Tiết

d, (4cos^4x+cos^2x-3=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcos^2x=dfrac34\cos^2x=-1left(loai ight)endmatrix ight.) 

(Leftrightarrowdfraccos2x+12=dfrac34)

(Leftrightarrow cos2x=dfrac12)

(Leftrightarrow2x=pmdfracpi3+k2pi)

(Leftrightarrow x=pmdfracpi6+kpi)

Vậy...

e, (sqrt3tanx-6cotx+left(2sqrt3-3 ight)=0) (ĐK: (x edfrackpi2))