Phương pháp cân bằng ion electron

     
Xem bài bác tập áp dụng !

Phản ứng lão hóa – khử là phản ứng hóa học trong những số đó có sự đưa electron giữa những chất tham gia phản ứng.

Bạn đang xem: Phương pháp cân bằng ion electron

Hay: phản ứng thoái hóa – khử là phản nghịch ứng trong những số đó có sự chuyển đổi số lão hóa của một số trong những nguyên tố.

– hóa học khử là chất nhường electron

– chất oxi hóa là hóa học nhận electron

– quy trình oxi hóa là quá trình chất khử nhường electron

– quá trình khử là quá trình chất oxi hóa nhấn electron

QUY TẮC XÁC ĐỊNH SỐ OXI HÓA

Quy tắc 1: Số thoái hóa của nguyên tố trong các đơn chất bằng không

Quy tắc 2: vào một phân tử toàn bô oxi hóa của những nguyên tố bằng không

Quy tắc 3: Số thoái hóa của ion 1-1 nguyên tử bằng điện tích của ion đó.Trong ion đa nguyên tử, toàn bô oxi hóa của các nguyên tố bằng điện tích của ion đó

Quy tắc 4: Trong hầu như các đúng theo chất, số oxi hóa của hiđro bởi +1, trừ một trong những hiđrua kim loại nhóm IA&IIA như (NaH, CaH2 ). Số thoái hóa của oxi bằng -2, trừ hợp chất OF2, peoxit (H2O2, Na2O2

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Bước 1: xác minh số thoái hóa của nguyên tử các nguyên tố biến hóa số oxi hóa

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa – quy trình khử và cân bằng các nửa phản ứng

Chú ý:

– chất điện li mạnh: Viết dưới dạng ion

– hóa học điện li yếu hoặc không điện li: Viết bên dưới dạng phân tử

Bước 3: search hệ số tương thích cho hóa học khử và hóa học oxi hoá đồng thời thực hiện một trong bố nguyên tắc sau:

Quy tắc α : trường hợp phản ứng gồm axit tham gia (môi ngôi trường axit): ví như vế này rộng vế bên kia 1 nguyên tử Oxi thì sản xuất vế này 2 ion H+còn vế mặt kia thêm 1 phân tử H2O.

Quy tắc β: nếu phản ứng tất cả bazơ tham gia (môi trường bazơ): nếu vế này rộng vế bên đó 1 nguyên tử Oxi thì chế tạo vế này 1 phân tử H2O còn vế vị trí kia thêm 2 ion OH–.

Quy tắc γ : nếu như phản ứng xẩy ra trong môi trường xung quanh H2O

– trường hợp sau phản bội ứng chế tác thành axit thì tuân theo quy tắc α

– giả dụ sau làm phản ứng tạo ra thành bazơ thì tuân theo quy tắc β

Bước 4: Nhân hệ số và cùng hai nửa bội nghịch ứng.

Bước 5: cộng thêm những ion tương thích để cân bằng phản ứng dạng phân tử.

Bước 6: bình chọn theo sản phẩm tự: KL→FK→Hydro→Oxi

Chú ý sự biến hóa số oxi hóa của một trong những chất theo môi trường xung quanh của KMnO4:

+ Trong môi trường xung quanh axit : tạo thành Mn 2+

+ Trong môi trường xung quanh axit : chế tạo K2MnO4

+ Trong môi trường thiên nhiên axit : MnO2+ KOH

DẠNG 1: PHẢN ỨNG CÓ AXIT THAM GIA

Quy tắc α : nếu phản ứng có axit gia nhập (môi trường axit): nếu như vế này rộng vế bên đó 1 nguyên tử Oxi thì phân phối vế này 2 ion H+còn vế mặt kia thêm 1 phân tử H2O.

Ví dụ 1: thăng bằng phản ứng lão hóa khử sau theo phương pháp ion-electron

Al + HNO3 → NO2 ………

Bước 1: xác minh số thoái hóa của nguyên tử những nguyên tố biến đổi số oxi hóa

*

Bước 2: Viết quy trình oxi hóa – quy trình khử và cân nặng bằng những nửa phản bội ứng

Chú ý

– hóa học điện li mạnh: Viết dưới dạng ion

– hóa học điện li yếu hoặc không năng lượng điện li: Viết bên dưới dạng phân tử

*

Bước 3: tra cứu hệ số tương thích cho hóa học khử và hóa học oxi hoá đồng thời thực hiện Quy tắc α ( bởi vì phản ứng tất cả axit tham gia)

*

Bước 4: Nhân thông số và cùng hai nửa phản ứng.

Al + 6H+ + 3NO3– → Al3+ + 3NO2 + 3 H2O

Bước 5: cùng thêm các ion tương thích để cân đối phản ứng dạng phân tử.

Vế trái gồm 6H+ cơ mà mới có 3NO3– . Do thế để thăng bằng ta đề nghị cộng 2 vế đến 3NO3–. Công dụng phản ứng được viết lại như sau:

Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Bước 6: kiểm soát theo trang bị tự: KL→FK→Hydro→Oxi

DẠNG 2: PHẢN ỨNG CÓ BAZƠ THAM GIA

Quy tắc β: trường hợp phản ứng bao gồm bazơ thâm nhập (môi ngôi trường bazơ): giả dụ vế này rộng vế bên đó 1 nguyên tử Oxi thì phân phối vế này 1 phân tử H2O còn vế vị trí kia thêm 2 ion OH–.

Ví dụ 1: thăng bằng phản ứng lão hóa khử sau theo phương thức ion-electron

CrO2– + Br2 + NaOH → CrO42- + Br– + . . . . . .

Xem thêm: Phần Mềm Luyện Tập Chuột Mouse Skills 1, Download Mouse Skills

Bước 1: khẳng định số thoái hóa của nguyên tử các nguyên tố biến đổi số oxi hóa

*

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa – quy trình khử và cân bằng những nửa làm phản ứng

Chú ý

– hóa học điện li mạnh: Viết dưới dạng ion

– chất điện li yếu hoặc không điện li: Viết bên dưới dạng phân tử

*

Bước 3: tra cứu hệ số tương thích cho chất khử và chất oxi hoá đồng thời thực hiện Quy tắc β ( vị phản ứng tất cả Bazơ tham gia)

*

Bước 4: Nhân hệ số và cùng hai nửa bội phản ứng.

2CrO2– + 3Br2 + 8NaOH → 2CrO42- + 6Br– + 4H2O

Bước 5: cùng thêm các ion thích hợp để thăng bằng phản ứng dạng phân tử.

Vế trái tất cả 2 CrO2– cùng 8 OH–. Thế nên để cân nặng bằng. Giả dụ ta cùng 2 vế đến 10 Na+. Kết quả phản ứng được viết lại như sau

2NaCrO2 +8NaOH+3Br2 → 2Na2CrO4 +6NaBr+4H2O

Bước 6: kiểm tra theo thứ tự: KL→FK→Hydro→Oxi

DẠNG 3: PHẢN ỨNG XẢY RA trong MÔI TRƯỜNG H2O

Quy tắc γ : trường hợp phản ứng xảy ra trong môi trường xung quanh H2O

– ví như sau bội phản ứng tạo nên thành axit thì tuân theo quy tắc α

Nếu vế này rộng vế bên đó 1 nguyên tử Oxi thì tiếp tế vế này 2 ion H+còn vế bên kia thêm 1 phân tử H2O.

– ví như sau phản nghịch ứng tạo ra thành bazơ thì tuân theo luật lệ β

Nếu vế này rộng vế bên kia 1 nguyên tử Oxi thì phân phối vế này 1 phân tử H2O còn vế bên kia thêm 2 ion OH-.

Ví dụ 1: thăng bằng phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp ion-electron

CH2=CH2+ KMnO4+H2O → HOCH2-CH2OH + MnO2+ KOH

Bước 1: xác minh số lão hóa của nguyên tử những nguyên tố đổi khác số oxi hóa

*

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa – quá trình khử và cân nặng bằng những nửa làm phản ứng

Chú ý

– hóa học điện li mạnh: Viết dưới dạng ion

– hóa học điện li yếu đuối hoặc không điện li: Viết dưới dạng phân tử

*

Bước 3: tìm kiếm hệ số tương thích cho chất khử và hóa học oxi hoá đồng thời tiến hành Quy tắc β ( vì chưng phản ứng bao gồm Bazơ tạo ra thành)

*

Bước 4: Nhân thông số và cộng hai nửa bội phản ứng.

3CH2=CH2 + 2MnO4– + 4H2O → 3 HOCH2-CH2OH + 2MnO2 + 2OH-

Bước 5: cùng thêm những ion thích hợp để cân bằng phản ứng dạng phân tử.

Cộng 2 vế mang đến 2 K+. Tác dụng phản ứng được viết lại như sau

3CH2=CH2+ 2KMnO4+ 4H2O → 3HOCH2-CH2OH + 2MnO2+ 2KOH

Bước 6: kiểm soát theo đồ vật tự: KL→FK→Hydro→Oxi

DẠNG 4: PHẢN ỨNG XẢY RA vào MÔI TRƯỜNG BAZƠMÀ SẢN PHẨM TẠO THÀNH CÓ NH3

Chú ý thêm vào đó vế trái các ion H+ để thăng bằng với số nguyên tử Hydro có trong số phân tử

NH3↑ sinh sống vế phải

Ví dụ 1: cân đối phản ứng oxi hóa khử sau theo phương thức ion-electron

Zn + NaNO3 + NaOH → Na2ZnO2 + NH3↑ + H2O

Bước 1: khẳng định số lão hóa của nguyên tử những nguyên tố đổi khác số oxi hóa

*

Bước 2: Viết quy trình oxi hóa – quá trình khử và cân bằng các nửa phản nghịch ứng

Chú ý

– chất điện li mạnh: Viết dưới dạng ion

– chất điện li yếu hoặc không điện li: Viết dưới dạng phân tử

*

Bước 3: search hệ số phù hợp cho chất khử và hóa học oxi hoá đồng thời triển khai Quy tắc β ( bởi phản ứng gồm Bazơ tham gia)

*

Chú ý cộng thêm vế trái 3H+ để cân bằng với số nguyên tử Hydro làm việc vế phải

Bước 4: Nhân hệ số và cùng hai nửa phản nghịch ứng.

4Zn + NO3 + 10 OH + 3H+→ 4ZnO22- + NH3 + 5H2O

Bước 5: cộng thêm các ion tương thích để cân bằng phản ứng dạng phân tử.

Vế trái có 3H+ kết hợp với 3OH- tạo thành 3 phân tử H2O. Kết quả phản ứng được viết lại như sau

4Zn + NaNO3 + 7 NaOH → 4 Na2ZnO2 + NH3↑ + 2 H2O

Bước 6: bình chọn theo trang bị tự: KL→FK→Hydro→Oxi

DẠNG 5: PHẢN ỨNG XẢY RA vào MÔI TRƯỜNG AXITMÀ SẢN PHẨM TẠO THÀNH CÓ MUỐI AMONI (NH4+ )

Chú ý cộng thêm vế trái các ion H+ để cân đối với số nguyên tử Hydro có trong các phân tử

NH4+ sống vế phải

Ví dụ 1: cân bằng phản ứng lão hóa khử sau theo phương pháp ion-electron

Zn+HNO3=Zn(NO3)2+NH4NO3+H2O

Bước 1: xác định số thoái hóa của nguyên tử những nguyên tố biến hóa số oxi hóa

.

*

Bước 2: Viết quá trình oxi hóa – quy trình khử và cân bằng những nửa phản nghịch ứng

Chú ý

– hóa học điện li mạnh: Viết bên dưới dạng ion

– hóa học điện li yếu hoặc không năng lượng điện li: Viết bên dưới dạng phân tử

*

Bước 3: tra cứu hệ số phù hợp cho chất khử và hóa học oxi hoá đồng thời thực hiện Quy tắc α ( vì phản ứng gồm axit tham gia)

*

Chú ý cộng thêm vế trái 4H+ để thăng bằng với số nguyên tử Hydro sinh hoạt vế cần

Bước 4: Nhân hệ số và cùng hai nửa bội phản ứng.

Xem thêm: Tổng Hợp Word Form Lớp 8 Tổng Hợp Mới Nhất, Tổng Hợp Word Form Lớp 8

4Zn + NO3 + 10H+→ 4Zn2+ + NH4+ + 3H2O

Bước 5: cùng thêm những ion tương thích để cân bằng phản ứng dạng phân tử.

Vế trái tất cả 10H+ sẽ tạo ra 10 phân tử HNO3. Vậy ta thêm vào đó 9 ion NO3 ở cả hai vế. Hiệu quả phản ứng được viết lại như sau