ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 4 NĂM 2021

  -  

Đề cương học kì 2 môn giờ Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 tổng đúng theo từ vựng, ngữ pháp quan trọng đặc biệt cho những em ôn tập. Đồng thời, còn đưa tới đề ôn tập học kì 2 cho những em luyện giải đề, chuẩn bị cho bài xích thi học kì 2 thật tốt.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 4 năm 2021

Qua đó, còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề cương ôn tập cuối học kì 2 môn tiếng Anh 4 cho học viên của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em học sinh cùng cài đặt đề cương ôn tập cuối kì 2 môn giờ Anh lớp 4 để chuẩn bị thật giỏi kiến thức đến kỳ thi thời điểm cuối năm 2021 - 2022 này:


Từ vựng theo những chủ điểm sau: thời gian; nghề nghiệp; vật dụng ăn; miêu tả ngoại hình; ngày lễ; địa điểm; trang phục; số điện thoại; những con vật; chủ đề nghỉ hè

Ngữ pháp giờ Anh học tập kì 2 lớp 4

Unit 11: What’s time is it?

- What’s time is it?

→ It’s + time.

- What time bởi vì you….?

→ I+ ….+ at (time)

Unit 12: What does your father do?

- What does your…..do?

→ He’s/ she’s a ……..

- Where does he/she works?

→ He/ she works in……

Unit 13: Would you lượt thích some milk?

- What is + your/ his/ her + favourite drink/food ?

→ It’s + ……

- Would you like some + ….?

→ Yes, please/ No, thanks.

Unit 14: What does he look like?

- What does he/ she look like?

→ He/ She + is + Adj.

- Who"s + Comparatives (Adj-er)?

→ S1 + is + Adj-er + than + S2.

Unit 15: When"s Children"s Day?

- When is + (festival)?

→ It"s on the + (ordinal number) + of + (month).

- What bởi you bởi at/ on + (festival)?

→ I/ We + (Verb).

Unit 16: Let"s go khổng lồ the bookshop.


- Let’s go to the + (place).

→ Good idea!/ Sorry. I’m busy

-Why bởi you want khổng lồ go to the…..?

→ Because I want to lớn …….

Unit 17: How much is the T-shirt?

- How much is the ………?

→ It’s…..

- How much are the ………?

→ They’re

Unit 18: What"s your phone number?

- What"s your phone number?

→ It’s.. ...

- Would you lượt thích to + V?

→ Yes, I’d love to/ Sorry, I can’t.

Unit 19: What animal bởi you want lớn see?

- What animal do you want to see?

→ I want to lớn see……………

- What animal does he/she want to lớn see?

→ He/ she wants to see……………

- Why + do/ does + (Subject) + like + …….?

→ S + like/ likes + …….. + because + they are + ……..

Unit 20: What are you going to vị this summer?

- What are you going to vì chưng this summer?

→ I’m going khổng lồ + (Verb).

- Where are you going to do this summer?

→ I’m going khổng lồ + (Verb).

Đề ôn tập học kì 2 giờ Anh lớp 4

I. Odd one out:

1. Have breakfasthave dinnerhave lunchgo khổng lồ bed
2. Farmerfactorydoctordriver
3. Breadbeefporkchicken
4. Oldclerkstrongslim
5. Waterorange juicemilkfish
6. Nursehospitalfieldoffice
7. Talleryoungshortbig
8. Make banh chungwear new clothesget lucky moneyfirework
9. Buy flowersdecorate the housevisit friendsNew Year
10. Thisthinthickthanks

II. Read và circle A, B or C:

1. What time is it? - …………………nine o’clock.

A. Its

B. It is

C. It’s is

2. …………do you get up? - I get up at 6 o’clock

A. What time

B. What

C. What’s

3. What time vày you …………? - At 10 p.m

A. Have lunch

B. Get up

C. Go lớn bed

4. ………… does your father do? - He’s a teacher

A. When

B. What

C. Where

5. My uncle is a ………… - He drives a taxi.

A. Driver

B. Farmer

C. Worker

6. ………… does a worker work?

A. What

B.where

C.when

7. A farmer………… in a …………

A. Work/ field

B. Works/ field

C. Field/ works

8. My sister is a clerk. She work in………… .

A hospital

B. A school

C. An office

9. ………… your favourite food?

A. Would

B. What

C. What’s

9. What’s your favourite drink?

A. It’s beef.

B. It’s táo apple juice.

C. It milk.

Xem thêm: Sách Bài Tập Sửa Lỗi Sai Tiếng Anh Lớp 7, Top 10 Bài Tập Sửa Lỗi Sai Tiếng Anh Lớp 7 2022

10.………… is his favourite drink.

A. Bread

B. Rice

C. Lemonade

11………… you lượt thích some lemonade?

A. Would

B. Do

C. What

12.What does he ………… like? – He’s tall.

A. Do

B. Slim

C. Look

13. She is tall and

A. Taller

B. Slim

C. Short

14. What ……… they look like?

A. Do

B. Does

C. Are

15. Trang is ………… than Hoa.

A. Younger

B. Young

C. Younger than

16. ………… is smaller? – Jenny is.

A. Who’s

B. What

C. Who

17. The mother is ………… than the sister.

A. Younger

B. Old

C. Older

18. When is………… ? –It’s on the first of June.

A. Christmas

B. Children’s Day

C. New Year

19. Teacher’s Day is on ………… .

A. The twentieth of November.

B. The first of January.

C. The twenty- fifth of December.

20. We …………banh thông thường and…………the house at Tet.

A. Make/ decorate

B. Decorate/ make

C. Makes/ decorates

21. Nam và his family watch ………… at Tet.

A. Firework display

B. Display firework


C. Firework displays

III. Matching:

A

A-B

B

1. What time is it?

1-

a. A doctor works in a hospital

2. What time vị you go to lớn school?

2 -

b. He’s tall and slim.

3. When’s Children’s Day?

3 -

c. It’s seven thirty.

4. What does your father do?

4 -

d. He is a driver.

5. Where does a doctor work?

5 -

e. She decorates the house.

6. What’s your favourite food?

6 -

f. It’s lemonade.

7. What’s your favourite drink?

7 -

g. It’s on the first of June.

8. Would you lượt thích some bread?

8 -

h. It’s beef.

9. What does your brother look like?

9 -

i.I go to lớn school at six thirty.

10. What does Mai bởi at Tet?

10 -

j. Yes, please.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Hoc Ki 2, 2 Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2021

IV. Reading:

My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock., then I go lớn school. I have lunch at 11: 30, and I go trang chủ at 4 o’clock in the afternoon. I like beef và orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.