Make a fuss nghĩa là gì

     

The article was entitled “Making up with the minimum of fuss: a five-minute beauty routine that every busy woman should know”.

Đang xem: Make a fuss tức thị gì

to give too much attention to lớn small matters that are not important, usually in a way that shows that you are worried và not relaxed: the condition of being excited, annoyed, or not satisfied about something, esp. About something that is not very important: những quan điểm của các ví dụ cần yếu hiện quan điểm của các chỉnh sửa viên noithatthoidai.vn noithatthoidai.vn hoặc của noithatthoidai.vn University Press hay của các nhà cấp cho phép. Scientists vày not vì chưng their best work if they are for ever fussing, understandably, about their personal future in the short và medium terms. He has been fussing about fees; distracting attention from the real things by trying lớn force up students” fees.


Bạn đang xem: Make a fuss nghĩa là gì


Xem thêm: Ý Nghĩa Câu Chuyện Sự Tích Cây Vú Sữa ? Chuẩn Nhất Sự Tích Cây Vú Sữa


Xem thêm: Soạn Bài Tức Cảnh Pác Bó Của Hồ Chí Minh, Soạn Bài Tức Cảnh Pác Bó (Trang 28)


The argument is put forward that these powers exist in other countries và that we should not be so fussed about them. As a consequence, some addicts decide after a couple of weeks that they are not that fussed about rehabilitation any more. I am not so fussed—as many traditionalists seem to lớn be—about reducing the percentage of seats occupied by local authority representatives.

*

*

*

*

Thêm quánh tính hữu ích của noithatthoidai.vn noithatthoidai.vn vào trang mạng của người sử dụng sử dụng tiện ích khung search kiếm miễn chi phí của chúng tôi.Tìm kiếm áp dụng từ điển của công ty chúng tôi ngay bây giờ và chắc hẳn rằng rằng chúng ta không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. Cải cách và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép trình làng Giới thiệu tài năng truy cập noithatthoidai.vn English noithatthoidai.vn University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications