16

     

Bài 9. Làm việc với dãy số

1. Dãy số và biến mảng

- Dữ liệu kiểu mảng:

Là dãy hữu hạn các phần tử tất cả cùng kiểu dữ liệu, được sắp xếp thứ tự bằng phương pháp gán đến mỗi phần tử một chỉ số.

Bạn đang xem: 16

*

Hình 1. Minh họa dữ liệu kiểu mảng​

Trong đó:

+ thương hiệu mảng: A

+ Chỉ số: i

+ Số phần tử của mảng: 6

+ Kiểu dữ liệu của các phần tử: Kiểu số nguyên

+ khi tham chiếu đến phần tử thứ i, ta viết A. Ví dụ: A<5>=17

- Biến mảng:

+ Là biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng

+ giá chỉ trị của biến mảng là một mảng, tức là một hàng số (số nguyên hoặc số thực)

+ Mỗi số là giá bán trị của những phần tử tương ứng

*

Hình 2. Minh họa biến mảng với giá trị của biến mảng​

2. Ví dụ về biến mảng

a. Biện pháp khai báo mảng vào Pascal

Cách khai báo mảng vào Pascal như sau:

Tên mảng: array < .. > of ;

Trong đó:

+ tên mảng: bởi vì người lập trình đặt

+ array, of: Là từ khóa của chương trình

+ Chỉ số đầu, chỉ số cuối: Là 2 số nguyên, thỏa mãn: chỉ số đầu ≤ chỉ số cuối giữa hai chỉ số là dấu ..

+ Kiểu dữ liệu: Là kiểu của các phần tử, là Integer hoặc Real

+ Số phần tử = chỉ số cuối - chỉ số đầu + 1

Ví dụ 1:Khai báo mảng sau:

*

Hình 3. Mảng Tuoi​

PHP:

*

Trong đó:

+ thương hiệu mảng: Tuoi

+ Chỉ số đầu: 1

+ chỉ số cuối: 40

+ Kiểu dữ liệu: Integer

+ Số phần tử: 40

Lưu ý:

Kích thước của mảng phải được khai báo bằng một bé số cụ thể.

b. Truy tìm cập đến giá bán trị phần tử vào mảng

Cú pháp:Tên mảng < Chỉ số >

Ví dụ 2:Tuoi<4>=9

Tham chiếu tới phần tử thứ tư của mảng Tuoi

c. Nhập giá trị đến mảng

Sử dụng lệnh Read (hoặc Readln) kết hợp với For ... Bởi vì để nhập giá trị đến mảng.

Các bước nhập giá trị đến mảng:

+ Bước 1. Nhập số phần tử của mảng;

+ Bước 2. Nhập vào giá chỉ trị từng phần tử của mảng (A).

Xem thêm: Soạn Văn 8 Bài Câu Ghép - Soạn Bài Câu Ghép Ngắn Gọn

Ví dụ 3:Thể hiện bằng pascal

PHP:

*

d. In giá chỉ trị những phần tử của mảng

Sử dụng lệnh Write (hoặc Writeln) kết hợp với For ... Vì để in giá bán trị các phần tử của mảng.Các bước in giá trị của mảng:

+ Bước 1. Thông báo;

+ Bước 2. In giá bán trị của từng phần tử.

Ví dụ 4:Thể hiện bằng pascal

PHP:

*

e. Xử lí dữ liệu (tính toán, so sánh, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất …)

Ví dụ 5:Tìm những học sinh có điểm Tin đạt loại giỏi

PHP:

*

Sử dụng biến mảng với câu lệnh lặp (thường là For…do) giúp cho việc viết chương trình được ngắn ngọn và dễ dàng hơn.

3. Tìm giá bán trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàng số

Ví dụ 6:Viết chương trình nhập N số nguyên từ keyboard và in ra screen số nhỏ nhất cùng số lớn nhất. N cũng được nhập từ bàn phím.

Ý tưởng: Trước hết ta khai báo biến N để nhập số các số nguyên sẽ được nhập vào. Sau đó khai báo N biến lưu các số được nhập vào như là những phần tử của một biến mảng A. Ko kể ra, cần khai báo một biến i làm biến đếm cho những lệnh lặp với biến Max để lưu số lớn nhất, Min để lưu số nhỏ nhất.

Xem thêm: Top 8 Bài Phân Tích Khổ 2 Bài Vội Vàng Khổ 2 Siêu Hay, Top 8 Bài Phân Tích Vội Vàng Khổ 2 Siêu Hay

Chương trình mẫu:

PHP:

*

Trong chương trình này, họ hãy lưu ý một số điểm sau: Số tối đa những phần tử của mảng phải được khai báo bằng một số cụ thể (Ở đây là 100).