Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2.8 gam fe và 1 6 gam cu

     

Hòa tan láo hợp gồm 2,8 gam Fe cùng 1,6 gam Cu vào 500ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 0,1M với HCl 0,4M, chiếm được khí NO (là thành phầm khử duy nhất) và dung dịch X. Mang lại X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m (gam) hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là:


Tính toán theo các pt ion rút gọn sau:

Fe + NO3- + 4H+ → Fe3+ + NO + 2H2O

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Cho dd X vào dd AgNO3 tất cả phản ứng

Ag+ + Cl- → AgCl↓

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag↓

m↓ = mAgCl + mAg = ?


nFe = 2,8 : 56 = 0,05 (mol)

nCu = 1,6 : 64 = 0,025 (mol)

nHNO3 = 0,05 (mol) ; nHCl = 0,5.0,4 = 0,2 (mol) => ∑ nH+ = 0,25 (mol)

PT ion rút gọn: sắt + NO3- + 4H+ → Fe3+ + NO + 2H2O

pư: 0,05→0,05→0,2 → 0,05 (mol)

Vậy sau bội phản ứng (1) Fe cùng NO3- đang phản ứng hết

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

0,025→0,05 → 0,025 0,05 (mol)

Vậy dd X nhận được chứa: (left{ matrixCu^2 + :0,025 hfill cr Fe^2 + :0,05 hfill cr H^ + :0,05 hfill cr Cl^ - :0,2 hfill cr ight.)

Cho dd X vào dd AgNO3 tất cả phản ứng

Ag+ + Cl- → AgCl↓

0,2→ 0,2 (mol)

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,0375←0,05

=> nFe2+ dư = 0,05 - 0,0375 = 0,0125 (mol)

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag↓

0,0125 → 0,0125 (mol)

Vậy cân nặng kết tủa nhận được là: m↓ = mAgCl + mAg = 0,2.143,5 + 0,0125.108 = 30,05 (g)


Đáp án đề nghị chọn là: a


...

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2.8 gam fe và 1 6 gam cu


Bài tập gồm liên quan


Bài tập tính lão hóa của HNO3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng thông số cân bằng của những chất trong bội phản ứng dưới đây là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ trang bị phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong làm phản ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò hóa học oxi hóa và môi trường thiên nhiên trong phản bội ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ vật dụng phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân đối tỉ lệ số mol thân N2O và N2 là 3 : 2. Tỉ trọng mol nAl : nN2O : nN2 thứu tự là


Cho 0,05 mol Mg bội phản ứng đầy đủ với HNO3 hóa giải ra V lít khí N2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của V là


Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M tan trong hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tan hết 5,4 gam sắt kẽm kim loại M vào HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc tất cả NO với NO2, dX/H2 = 21. Tìm M hiểu được N+2 và N+4 là thành phầm khử của N+5


Cho 11 gam láo hợp có Al cùng Fe vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Cân nặng của Al và Fe theo lần lượt là


Hoà tan không còn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 dư được 0,01 mol NO cùng 0,015 mol N2O là các thành phầm khử của N+5. Quý hiếm của m là


Cho 6,4 gam Cu tan vừa đủ trong 200ml hỗn hợp HNO3 nhận được khí X có NO và NO2, dX/H2 = 18 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Mật độ mol/lít của dung dịch HNO3 đã cần sử dụng là


Cho 1,35 gam láo lếu hợp tất cả Cu, Mg, Al chức năng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí có 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Cân nặng muối trong hỗn hợp là


Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam lếu láo hợp có Mg cùng Zn bằng lượng đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các làm phản ứng kết thúc, nhận được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là


Hoà tung hết tất cả hổn hợp X gồm Zn với ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không có khí bay ra cùng trong dung dịch đựng 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn trong X là


Cho láo hợp gồm 6,72 gam Mg cùng 0,8 gam MgO chức năng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy phản nghịch ứng với hỗn hợp HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Trong dung dịch X bao gồm 65,34 gam muối. Oxit của sắt với khí B là


Hoà tan mang đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 sệt nóng dư. Thể tích NO2 cất cánh ra (ở đktc, biết rằng N+4 là sản phẩm khử tốt nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu phản ứng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M với 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan không còn trong 100 gam HNO3 63% thu được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà rã hết về tối đa bao nhiêu gam Cu (biết thành phầm khử có mặt là NO2) ?


Cho 2 nghiên cứu sau:

Thí nghiệm 1: mang đến 6,4 gam Cu làm phản ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO.

Xem thêm: Giáo Dục Công Dân 11 Bài 6 : Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước

Thí nghiệm 2: mang đến 6,4 gam Cu phản bội ứng cùng với 120 ml dung dịch HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M được b lít NO.

Xem thêm: Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam Là Gì, Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam, Đôi Dòng Suy Ngẫm

Biết NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Mối liên hệ giữa a với b là


Cho 29 gam láo hợp có Al, Cu với Ag tính năng vừa đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, chiếm được dung dịch đựng m gam muối và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Cực hiếm của m là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al bởi 620 ml hỗn hợp HNO3 1M trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp khí X ( gồm hai khí) với dung dịch Y chứa 8m gam muối. Mang lại dung dịch NaOH dư vào Y thấy bao gồm 25,84 gam NaOH bội nghịch ứng. Nhị khí trong X là cặp khí nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ đựng m gam tất cả hổn hợp muối th-nc và 5,6 lít tất cả hổn hợp khí Y bao gồm N2O cùng H2( tỉ khối của Y so với H2 là 13,6). Quý hiếm gần nhất của m là


Hòa tan hết 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X tất cả Mg, Fe3O4 với FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 cùng NaNO3, chiếm được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có trọng lượng 5,14 gam với dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Hỗn hợp Z phản bội ứng về tối đa cùng với 1,285 mol NaOH, chiếm được 43,34 gam kết tủa cùng 0,56 lít khí (đktc). Phương diện khác, cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là


Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 với 0,24 mol HCl. Dung dịch X rất có thể hòa rã được về tối đa từng nào gam Cu (biết phản bội ứng tạo ra khí NO là thành phầm khử duy nhất)


Cho các thành phần hỗn hợp X chứa 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 và CuO. Tổng hợp hết trong dung dịch HNO3 dư thấy bao gồm 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng thu được 68,88 gam muối với 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Phương diện khác, từ tất cả hổn hợp X ta có thể điều chế được buổi tối đa m gam kim loại. Quý giá của m là


Hỗn hợp X tất cả Al và Fe có tỉ lệ số mol tương xứng là 1:1. đến 2,49 gam X vào dung dịch cất 0,17 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Cho 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, chiếm được khí NO và m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m ngay gần nhất với cái giá trị nào sau đây


HNO3 chỉ miêu tả tính oxi hóa khi công dụng với các chất thuộc dãy nào bên dưới đây?


Cho m gam tất cả hổn hợp G tất cả Mg và Al có tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau thời điểm các kim loại tan hết bao gồm 6,72 lít các thành phần hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) với được dung dịch T. Thêm 1 lượng O2 hoàn toản vào X, sau phản bội ứng được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn Y thư thả qua hỗn hợp KOH dư, gồm 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 20. Nếu đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 sử dụng dư 20% đối với lượng cần thiết. Nồng độ phần trăm của Al(NO3)3 trong T gần nhất với


HNO3 chỉ biểu thị tính axit khi công dụng với những chất thuộc dãy nào dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn và Cu) tính năng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O cùng NO2, trong những số đó N2 cùng NO2 có xác suất thể tích bởi nhau) bao gồm tỉ khối so với heli bởi 8,9. Số mol HNO3 làm phản ứng là


Cho đôi mươi gam Fe tính năng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử duy nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được ngơi nghỉ đktc là :


Cho lếu hợp có 0,1 mol CuO cùng 0,1 mol Cu tính năng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là


hòa hợp hết 30 gam chất rắn có Mg, MgO, MgCO3 trong dung dịch HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 bội phản ứng. Sau bội phản ứng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 18,5 và dung dịch X chứa m gam muối. Quý hiếm m là


các thành phần hỗn hợp X gồm a mol p và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng đem dư 20% đối với lượng yêu cầu phản ứng thu được hỗn hợp Y và thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà hỗn hợp Y bằng NaOH thì cần bao nhiêu mol?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ tin tức và Truyền thông.