Giáo án hịch tướng sĩ

     

Bạn đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (105.95 KB, 6 trang )
Bạn đang xem: Giáo án hịch tướng sĩ

(1)Trường trung học cơ sở Long Thành Bắc Tieát PPCT : 93 Ngaøy daïy:…………………… Tuaàn: 25. Giáo án Ngữ văn 8. HỊCH TƯỚNG SĨ Traàn Quoác Tuaán. I/. MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh 1/.Kiến thức: bổ sung cập nhật thêm kiến thức về văn nghị luận trung đại. - Thấy được chức năng ,yêu mong nội dung bề ngoài của văn phiên bản hịch tướng tá sĩ. - Sô giaûn veà theå hòch. - thực trạng lịch sử liên quan đến sự thành lập và hoạt động của bài xích hịch tướng sĩ. - niềm tin yêu nước ,ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời trần. - Đặc điểm văn thiết yếu luận của hịch tướng sĩ. 2/.Kỹ năng: .Cảm nhậnđược lòng yêu thương nước thiết tha ,tầm nhìn kế hoạch của vị chỉ huy quân sự đại tài trằn Quốc Tuấn. - Đọc -hiểu một văn bạn dạng viết theo thể hịch. - phân biệt được bầu không khí thời đại sục sôi thời è ở thời gian dân tộc ta chuẩn bị cuộc loạn lạc chống giặc Mông-Nguyên xâm chiếm lần thiết bị hai. - so sánh được thẩm mỹ và nghệ thuật lập luận , cách dùng các điển tích ,điển cố gắng trong văn phiên bản nghị luận trung đại. 3/.Thái độ (giáo dục) : cần có thái độ đúng chũm được điểm lưu ý chủ yếu với chức naêng cuûa theå hòch. (RKNS,TTHCM) II/ TRỌNG TÂM: yếu tố hoàn cảnh lịch sử liên quan đến sự thành lập của bài hịch tướng mạo sĩ.Tinh thần yêu thương nước ,ý chí quyết thắng quân địch xâm lược của quân dân thời trần.Đặc điểm văn chính luận của hịch tướng sĩ.Phân tích được thẩm mỹ lập luận , biện pháp dùng các điển tích ,điển cụ trong văn bạn dạng nghị luận trung đại. III/.CHUAÅN BÒ: 1/.Giaùo vieân: BP 2/.Hoïc sinh: Chuaån trườn baøi + duïng cuï hoïc taäp. IV/. TIEÁN TRÌNH: 1/.Ổn định tổ chức và kiểm diện :. 8A. 8B. 2/.Kieåm tra mieäng : * Goïi HS1 1/. Chiếu dời đô được viết theo phương thức miêu tả chính như thế nào ? (3đ) a. Tự sự c. Thuyeát minh b. Bieåu caûm d. Nghò luaän 2/. Bởi vì sao nói vấn đề “Chiếu dời đô ra đời” phản ảnh ý chí độc lập, tự cường với sự cách tân và phát triển lớn mạnh mẽ của dân tốc Đại Việt? (7đ) TL: Trước Lí Công Vẫn đã có tương đối nhiều vị vua khác đổi khác địa điểm đặt kinh đô như: hai Bà Trưng, An Dương Vương, Lý nam giới Đế nhưng phần lớn sự thay đổi trên tất yêu nào sánh được với việc dời đô từ Hoa Lư -> Thăng Long. Vị đây không chỉ có thể hiện nay sự sáng Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (2) Trường thcs Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. Trong cả của Lý Thái Tổ mà còn là khát vọng của dt ước ao xây dựng một nước nhà hùng mạnh, không chỉ lưu lại bước mở đầu của một triều đại thứ nhất trong lịch sử phong kiến nước ta mà còn lộ diện một thời đại bắt đầu – thời đại xây dừng và củng cố đất nước phong loài kiến độc lập. * Goïi HS2 1/. Ý làm sao nói đúng nhất mục đích của thể chiếu? (3đ) a. Giải bày tình yêu của tín đồ viết. B. Kêu gọi cổ vũ đông đảo người nhiệt huyết chiến đấu phá hủy kẽ thù. C. Mô tả phong cảnh, kể sự việc. D. Ban boá meänh leänh cuûa nhaø vua. 2/. Em hãy phân tích ưu thế của thành đại la? (7đ) TL: Vò trí ñòa lí Vò trí thiết yếu trò vaên hoùa 3/. Bài xích mới: buổi giao lưu của GV + HS a/.Hoạt hễ 1: *Giới thiệu: bên Lý ra đời và cải tiến và phát triển trên 200 năm thì bị tiêu vong bởi một sự kiện nào? (Lí Chiêu Hoàng nhường nhịn ngôi cho ông chồng là è cổ Cảnh) đơn vị Trần thành lập và hoạt động trong khoảng thời gian Trần trị vì có những sự kiện gì nỗi bật? (3 lần thắng quân Nguyên) và danh tướng có công lớn số 1 đó là trần Quốc Tuấn. Vào 3 lần lập công ấy lần thứ 2 là vẽ vang rộng cả. Ñaây laø moät chieán thaéng veõ vang nhaát cuûa daân toäc ta. Cuốc thành công này nối sát với sự ra đời của “Hịch tướng bởi vì Trần Quốc Tuấn soạn thảo, họ hãy kiếm tìm hieåu VB naøy. B/.Hoạt cồn 2: Đọc mày mò chú tích. -GV đọc mẫu mã hướng dẫn học sinh đọc Đọc gọng hùng hồn, sảng khoái. Đoạn đầu nêu gương sử sách: phát âm khút chiết minh bạch. Đoạn tạo nên nỗi lòng của người sáng tác đọc đằm thắm, xúc động. Đoạn đối chiếu đúng sai đọc dồn dập, dằn từng câu, nhận từng chữ. * HS yếu gọi -> HS khá nhận xét -> hiểu -> học viên yếu lập lại -> HS tốt đọc (chuyên đề tổ) -HS đọc ghi chú -Neâu 1 soá neùt chính veà taùc giaû?. Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. Noäi dung baøi hoïc. I/.Đọc -Tìm đọc chú thích. 1/. Đọc. 2/. Taùc giaû – taùc phaåm : -Hưng Đạo Vương nai lưng Quốc Tuaán(1231? -1300) laø moät danh tướng thời Trần gồm công lao lớn. (3) Trường thcs Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. Trong tía cuoäc khaùng chieán choáng quaân Moâng -Nguyeân. - Hòch laø theå vaên chủ yếu luaän trung đại ,có kết cấu chặt chẽ, lí lẽ sắc đẹp bén, dùng để làm khích lệ cảm xúc ,tinh thần đấu tranh chống kẻ thù . GV cung caáp theâm veà maâu thuaãn cuûa vua Traàn vaø +Hịch tướng sĩ được è Quốc cha cuûa Traàn Quoác Tuaán, nhöng Traàn Quoác Tuaán khoâng Tuấn viết để kêu gọi tướng sĩ học tập nghe theo lời cha, bẻ ngọn giáo lúc vào chầu vua. Tập Binh thư yếu đuối lược ,sẵn sàng đối -GV trình làng Trần Quốc Tuấn với đền thờ ông. Phó với thủ đoạn của giặc * GV choát, chuyeån. Mông- Nguyên xâm lăng nước -Xác định thể loại văn bản. Ta lần sản phẩm công nghệ hai(1285). (?) Em hieåu theá naøo veà hòch? (*) chức năng của hịch là để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đấu tranh phòng kẻ thù.

Xem thêm: Everybody Là Số Ít Hay Nhiều Hay Ít, Everybody Là Chủ Ngữ Số Nhiều Hay Ít


Xem thêm: Bát Tự Chuyên Đề Tập 4 - Thế Giới Diệu Kỳ Tập 94


(?) Neâu keát caáu cuûa baøi hòch? (*) bài xích hịch lôi kéo đánh giặc thường xuyên gồm những phần: phần bắt đầu có đặc thù nêu vấn đề, phần thứ 2 nêu truyền thống cuội nguồn vẽ vang vào sử sách, phần thứ bố nhận ñònh tình hình, phaân tích phaûi traùi, phaàn keát thuùc: Neâu chủ trương và kêu gọi đấu tranh. (?) sau khoản thời gian đã học xong xuôi thể chiếu cùng hịch em hãy so sánh sự như thể và khác nhau giữa 2 thể nhiều loại này? (*) Gioáng: -Theå vaên nghò luaän keát caáu chaët cheõ. -Cùng là các loại văn ban ba công khai. -Đều làm bằng văn vần, văn xuôi với văn biền ngẫu. (*) Khaùc : -Chiếu: dùng làm ban cha mệnh lệnh -Hịch: Kêu gọi, cổ động, thuyết phục +Khích leä tinh thaàn, tình caûm. (?) bài bác hịch thành lập và hoạt động trong hoàn cảnh nào? (*) bài hịch được ra mắt 9/1284 tại cuộc phê chuẩn binh sống đông Thăng Long trong 3 cuộc khág chiến kháng Mông – Nguyên thời è lần 2 là gay go khốc liệt nhất. Gaëc caây theá ngang taøn hoáng hích, ta soi suïc caêm thuø quyết trung tâm chiến đấu. Nhưng trong hàng ngũ tướng sĩ cầu hòa cùng với lòng yêu thương nước tha thiết, trần Quốc Tuấn đang viết “Hịch tướng tá sĩ” có tác dụng khơi ngợi, hăm nóng bầu nhiệt huyết, đánh bạt những bốn tưởng bàng quan, khích lệ những tướng sĩ học hành cuốn “Binh thư yếu hèn lược” do bao gồm ông Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (4) Trường trung học cơ sở Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. Soạn thể hiện ý thức quyết thắng lợi –chính vị vậy “Hịch tướng mạo sĩ” là áng văn tập trung cao độ độc nhất vô nhị tình yêu thương nước thời bấy giờ. -HS giaûi nghóa laø 17,18,22,23 c/ vận động 3: tìm hiểu văn phiên bản (?) Xaùc ñònh boá cuïc cuûa baøi hòch? (*) 4 phaàn +Đoạn 1: Đầu ….. Giờ đồng hồ tốt” -> Nêu gương sử sách. +Đoạn 2: TT……… vui lòng” -> Sự ngang ngược, lầm lỗi cuûa keû thuø, loøng caêm thuø giaëc. +Đoạn 3: “Các ngơi …… phỏng dành được không?” -> Âm tích giữa chủ và tướng. +Đoạn 4: TT -> hết -> Nhiệm v ụ cần kíp khích lệ niềm tin chiến đấu. (?) bắt đầu bài hịch tác giả nêu gương sử sách phương Bắc. Đó là phần lớn ai? họ đã làm những vấn đề gì?. 3/. Giảng nghĩa từ: II. Đọc – mày mò văn bản. 1/. Nêu gương sử sách * Xöa -Kỷ tín chết cố gắng …… cao để -Do vu che chắn ……… Chiêu Vöông -Dự Nhượng phục thù ………. Chữ -Thân khoái cứu nạn trộn nước -Kính Đức …… phò thái Tông -Caûo Khanh khoâng theo nghòch taëc. * nay -Nguyeãn Vaên Laäp …… Vöông Coâng Kieân. -Xích Tu tứ …. Cốt Đãi Ngột Long.. (?) giải pháp nêu gương gồm gì đáng chú ý? (*) Vừa bao hàm tướng lĩnh cao cấp, vừa là những người dân bình thường, gồm cả gương đời xưa cùng nay) phần đông nhân đồ vật được nêu gương bao gồm mối quan tiền hệ ra làm sao với nhà tướng? (*) Beà toâi gaàn : Kæ Tín, bởi vu….. Beà toâi xa thaân khoái. Cao Khanh…..) => Để kêu gọi khích lệ niềm tin => khích lệ nhiều người, ai cũng có thể lập công yêu nước ,chống giặc ngoại xâm. Danh, lưu lại tên sử sách. (?) các gương sử sách ấy gồm điểm gì chung? (*) Quên mình, hy sinh vì chủ có nghĩa là vì nước? (?) bởi sao người sáng tác lại nêu cả gương đời trước và đời Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (5) Trường thcs Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. Nay? Caùch neâu göông nhö vaäy nhaèm muïc ñích gì? (*) Theo quan niệm của người Trung Đại: trước tiên lập Đức, thiết bị hai lập công, thứ bố lập ngôn. Bởi vậy lập công danh và sự nghiệp để lại mang đến đời phát triển thành lẽ sống lớn đấng đàn ông thời ấy. Họ cho rằng trung quân là ái quốc hy sinh cho vua chúa, công ty soái của mình là hy sinh cho nước.. 2/. Nhaän ñònh tình hình.. A). Toäi aùc cuûa giaëc -… nghênh ngang ngoại trừ đường. -…uốn lưỡi cú chiếu sĩ mắng triều d/. Hoạt động 4 : so với đoạn 2 ñình. (?) sau khi nêu gươg sử sách tác giả quay về với thực -… thaân deâ choù baét naït toå phuï. Tế trước mắt, đó là vấn đề gì? -Đòi ngọc lụa, vét của kho bao gồm (?) tội tình của giặc được tác giả lật tả như thế nào? haïn. -> Tham lam, hoáng haùch, ngang ngược.. (?) tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì khi nói tới tội ác của giặc? (Ẩn dụ) (?) thẩm mỹ ẩn dụ trong đoạn văn trên cho thấy thêm => Khích leä loøng caêm thuø giaëc giặc Nguyên như thế nào? Và thể hiện thái độ của tác giả ra sao? nỗi nhục mất nước. (*) Noãi caêm giaän vaø loøng khinh thường bæ * 6 nhoùm thaûo luaän. Nhờ vào những hiểu biết về lịch sử vẻ vang so sánh cùng với lời hịch , thử nghĩ xem tác giả đã khuyến khích được điều gì ngơi nghỉ tướng sĩ? 4/.Caâu hoûi ,baøi taäp cuûng coá : 1. Người ta thường viết hịch bao giờ ? a. Khi non sông có giặc nước ngoài xâm. B. Khi quốc gia thanh bình. C. Khi non sông phồn vinh. D. Khi non sông vửa hoàn thành chiến tranh. 2. Em haõy phaân tích cm toäi aùc cuûa giaëc? *TL: Nghênh ngang ngoài đường ……… nước. 5/Hướng dẫn học sinh tự học tập : -Đối với bài học kinh nghiệm ở tiết học này: + Hoïc baøi + thuoäc loøng VB -Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: +Chuẩn bị: “Hịch tướng tá sĩ (TT)” +Soạn câu hỏi 3,4,5,6,7 SGK T61 +Nghiên cứu vớt trước những BT vào VBTNV.. V/ RÚT tởm NGHIEÄM: Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (6) Trường trung học cơ sở Long Thành Bắc. Giáo án Ngữ văn 8. - Noäi dung: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………………. - Phöông phaùp: ................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………… - Sử dụng đồ dùng , thiết bị dạy dỗ học.. ........................................................................................................................... .................………………………………………………………………………. Giaùo vieân : Nguyeãn Kim Dieäu Lop8.net. (7)