GIẢI SBT TIẾNG ANH 8 UNIT 2: MAKING ARRANGEMENTS

     
- Chọn bài bác -Từ vựng Unit 2: Making ArrangementsGetting Started (trang 18 SGK giờ đồng hồ Anh 8)Listen & Read (trang 19 SGK tiếng Anh 8)Speak (trang 20-21 SGK giờ Anh 8)Listen (trang 21 SGK giờ Anh 8)Read (trang 21-22 SGK tiếng Anh 8)Write (trang 23-24 SGK giờ Anh 8)Language Focus (trang 25-26 SGK tiếng Anh 8)Giải sách bài xích tập tiếng Anh 8 Unit 2

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Học giỏi Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 giúp cho bạn giải những bài tập vào sách bài xích tập tiếng anh, học xuất sắc tiếng anh 8 tập trung vào bài toán sử dụng ngôn ngữ (phát âm, tự vựng và ngữ pháp) để cách tân và phát triển bốn tài năng (nghe, nói, đọc với viết):

1. Write sentences about what these people are going to be. Use the words in the box.

Bạn đang xem: Giải sbt tiếng anh 8 unit 2: making arrangements

(Trang 15-16 sách bài tập tiếng Anh 8)

a. Lan is going lớn be a dancer.

b. Hoa is going to lớn be a teacher.

c. Tom & John are going to lớn be pilots.

d. phái nam is going to lớn be a lawyer.

e. Bob is going to be an actor.

f. Peter is going khổng lồ be a chef.

g. Loan is going lớn be an interpreter.

h. Linda is going to lớn be an athlete.

i. Thu is going to be a singer.

2. Cosplay questions for the following statements. Use the words in brackets. (Trang 16-17 sách bài xích tập giờ Anh 8)

a. What are you going lớn eat?

b. What are you going khổng lồ see?

c. What is he going lớn study?

d. What are you going to cook?

e. What are they going lớn buy?

f. When is he going khổng lồ have exams?

g.

Xem thêm: Phân Tích 1 Số Ra Thừa Số Nguyên Tố Và Các Dạng Bài Tập Vận Dụng

Are you going to lớn have a birthday party?

h. Is she going lớn go by bus?

i. Are you going to lớn have a meeting on Saturday?


3. Look at the things bố has prepared for his summer activities và complete the sentences about his plan. (Trang 18 sách bài tập tiếng Anh 8)

This summer Nam’s going to lớn listen to music.

a. He’s going to play football.

b. He’s going to lớn read books.

c. He’s going khổng lồ go swimming.

d. He’s going khổng lồ watch TV.

e. He’s going to play chess.

f. He’s going to lớn play tennis/ pingpong.

g. He’s going to play computer games.

4. Match the sentence in (I) with the appropriate response in (II). (Trang 19 sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 8)

a. Db. Ac. Bd. Fe. Ef. C

5. Read each of the following sentences và put I for Intention, p for Prediction. (Trang 19-20 sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 8)

a. Ib. Ic. Pd. Ie. P
f. Pg. Ih. Pi. Ij. I

6. Complete the sentences, using the appropriate adverbs in the box. (Trang 20 sách bài tập tiếng Anh 8)

a. Upstairsb. Downstairsc. There
d. Insidee. Heref. Outside

7. Write sentences about your plan for this summer. You may use the following ideas. (Trang 21 sách bài tập tiếng Anh 8)

Gợi ý:

– This summer I’m going lớn visit my relatives in the countryside.

– This summer I’m going khổng lồ attend a summer course of English.

– This summer I’m going to lớn help my parents with some work.

– This summer I’m going khổng lồ go for a picnic with my friends.

– This summer I’m going to play some sports.

– This summer I’m going to lớn read my favourite books.

– This summer I’m going lớn go to lớn the movies.

Xem thêm: Bài Dự Thi Viết Về Những Kỉ Niệm Sâu Sắc Về Thầy Cô Và Mái Trường Mến Yêu

– This summer I’m going to lớn listen to lớn music.

8. Put the following words into 3 groups of arts, crafts, và outdoor activities. (Trang 21 sách bài bác tập giờ Anh 8)

*

9. Read the passage & fill in each gap with a suitable word. Circle A, B, C or D. (Trang 22 sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 8)

1. A2. B3. D4. C5. A6. B
7. B8. A9. C10. B11. D12. B

10. Read the passage and answer the multiple-choice questions. (Trang 23-24 sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh 8)

a. Bb. Cc. Cd. Be. Df. B