Dung Dịch E Gồm X Mol Ca2+ Y Mol Ba2+

     

Câu hỏi :

Dung dịch E có x mol Ca2+ , y mol Ba2+, z mol HCO3- . Cho từ từ hỗn hợp Ca(OH)2 độ đậm đặc a mol/l vào hỗn hợp E đến lúc thu được lượng kết tủa lớn số 1 thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa những giá trị V, a, x, y là


*