Cách tạo form trong access 2010

     

Tìm hiểu về các Form, tạo những biểu mẫu mã khác nhau, phối hợp sử dụng Sub form để làm nên liên kết dữ liệu phức tạp


Giới thiệu về khung (Biểu mẫu) vào Access

Form là thành phần hình ảnh (hộp thoại, cửa sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, xem tin tức dữ liệu ... Form thường được hỗ trợ các nguồn tài liệu là các bảng (Table), những Query để hoạt động.

Bạn đang xem: Cách tạo form trong access 2010


Để chế tạo ra Form, dấn Create trên Ribbon. Rất có thể chọn: Form - để tạo thành Form cùng với nguồn cấp cho từ bảng đang chọn Form Design - để tạo ra Form ở chính sách Design View. Dữ liệu auto dàng buộc với size nếu bao gồm chọn Table tuyệt Query Form Wizard - cung ứng từng bước để tạo nên Form Blank Form - chế tác Form trống, chưa có nguồn cấp tài liệu nào Multiple Items - dạng khung hiện thị được rất nhiều Record một cơ hội
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị lên một record tại một thời điểm. Từ Navigation Panel bấm chọn Table/Query nên làm nguồn cấp tài liệu cho Form. Tiếp đến chọn thực đơn Create, chọn Form. Form bắt đầu tạo ra, hiện thị lên ở dạng Layout View.

Có thể chọn chính sách Design View 1 2, Ở cơ chế này nhấn bắt buộc chuột vào khu vực Form chọn Form Properties xuất hiện Property Sheet 3 để chỉnh một số thiết lập cấu hình cơ bạn dạng như:


*

Form chia làm ba phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường trình diễn các tiêu đề Detail - phần bao gồm chứa nội dung Form footer - phần cuối form

Tại thẻ Format 4

Caption đặt tiêu đề mang lại Form Width thay đổi chiều rộng Record Selectors bỏ ký hiệu lựa chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy thêm nguồn tài liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phép thêm record mới hay là không Allow Deletions Chon phép xóa record hay không Allow Edits Chon phép sửa record hay không

Tại thẻ Other 6

Pop Up nếu chọn Yes cho nên hiện thị nghỉ ngơi dạng vỏ hộp thoại nổi lên Modal giả dụ YES thì được cho phép chuyển hộp thoại/cửa sổ khác khi Form đang mở

Khi bấm chọn các điều khiển và tinh chỉnh (Control - các bộ phận trong Form) thì cũng đều có Property Sheet để làm việc với điều khiển đó. Từ đó biết được tin tức về nhiều loại control, định dạng hiện thị (màu sắc, chữ), dữ liệu link ...

*

Các Control phát sinh tự động hóa thường bố trị vào một Layout, để sa thải nó thì chọn những Control, trên Ribbon chọn Arrange > Remove Layout

Đưa nút lệnh Button vào Form

Chọn Button trong số Controls, đưa con chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard xuất hiện, chọn hành vi muốn thực hiện khi bấm chuột nút bấm. Ví dụ, hành động là xóa Record : khi Wizard nhắc nhở chọn Categories là Record Operations, kích hoạt chọn là Delete Record, tiếp theo sau nhập tiêu đề nút bấm tại phần Text.

Ví dụ mở Form

*

Tạo khung dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện thị những ô lưới để nhập dữ liệu tương tự như bảng tính Excel. Nguồn cung cấp dữ liệu có thể từ các Query hay các Table. Ví dụ sản xuất một Query đánh tên là CacLop để làm nguồn dữ liệu như sau:


Query này đơn giản dễ dàng liệt kê lại những trường dữ liệu của bảng LOP, tuy vậy tạo ra Query trong tương lai để hoàn toàn có thể chỉnh sửa thanh lọc dữ liệu. Nó có thể làm Form con trong một Form phụ vương với tài liệu lọc liên quan.

Các Query đó, rồi bấm sản xuất Form, chọn mục DataSheet, lưu giữ và khắc tên Form là CacLop_Sub

Có thể đưa sang chế độ Design View, trên đây có thể chỉnh tiêu đề cột 1, đặt các thuộc tính mang đến Control. Tác dụng mở Form tất cả dạng 2

*

*

Thực hành thực hiện Sub Form

Sub Form là 1 Form con nằm trong khung cha, nó có contact dữ liệu với Record đang chỉnh sửa ở form cha. Ví dụ, Form cha soạn thảo Record về ngành học, thì mặt khác nó hiện thị một Form nhỏ là danh sách những lớp học thuộc ngành học đó.

Tạo một Blank Form đặt tên là FormNganhLop, tiếp nối đặt các thuộc tính:

Caption: các ngành cùng lớp Record Selector: No Record Source: lựa chọn bảng NGANH nhảy hiện thị form Header, để vào kia một Label, nhập vào dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, tiếp nối định dạng làm sao để cho dễ đọc.

Bấm vào nút bấm Add Existing Fields bên trên Ribbon (Design), kéo những trường hiện thị lên ở Field danh sách bên cần vào form gồm những trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sonam.

Xem thêm: Người Hàng Xóm Quyến Rũ - Nguoi Hang Xom Quyen Ru Tap 69

Trong kia NGANHID tùy chỉnh cấu hình Visible là NO

Thêm vào Form các nút bấm Button, tùy chỉnh thiết lập là các Command Button với Category/Action tùy chỉnh thiết lập theo Wizard gồm những nút bấm gồm:

Record Navigation > Go to Next Record Record Navigation > Go to lớn Previews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > add New Record
*

Tiến hành công việc để chuyển Form có sẵn là CacLop_Sub, sẽ sửa đổi để làm việc mỗi Record chính hiện thị danh sách các lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào size chính, chọn nó 1. Sau đó cấu hình thiết lập liên kết với Form thân phụ bằng trường contact tại 2, tất cả Link Master FieldsLink Child Fields, sẽ là hai trường contact - NGANHID trong khung chả và NGANHID trong form con.

*

Liên kết Control vào Form

Một Control vào Form hoàn toàn có thể lấy giá bán trị của chính nó viết trong số truy vấn bằng mẫu !!

Ví dụ từng bước kiến thiết ra Form phức hợp để hiện thị lên danh sách học viên của lớp được chọn. Bao gồm một ComboBox để chọn Khóa, khi 1 khóa được lựa chọn thì danh sách các lớp trực thuộc khóa này được liệt kê vào một list Box, khi gồm chọn phần bên trong List Box thì hiện thị lên danh sách phần bên trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, khắc tên là FormHocSinhDS, kéo vào đó một ComboBox đặt tên là Khoa, cấu hình thiết lập dữ liệu cho nó như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: click chuột ... để desgin Query tài liệu cho nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 default Value: điền quý hiếm mặc định lúc mở khung (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54cm

*
liên tiếp đặt vào một trong những List Box, đặt tên Lop, danh mục Box này là danh sách những lớp nằm trong Khóa chọn, tất cả các tùy chỉnh thiết lập như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: nhấn vào ... để xây dừng Query dữ liệu cho nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP.LOPIDWHERE (((LOP.NIENKHOAID)=!!)); Query trên sẽ tham chiếu dữ liệu ở trong phần =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm
từ bây giờ nếu chạy thứ 1 thì nó sẽ hiện thị đúng danh sách lớp khớp ứng với bộ combo Box Khoa, mặc dù khi Form sẽ mở thì thay đổi Khoa nó chưa update theo. Để tự khắc phục:

Bắt sự kiện khi combo Box đổi khác dữ liệu, tại ở trong tính On Change, bấm vào ... Nhằm sinh hàm VBA khi combo Box đổi giá trị. Trong giấy tờ thủ tục bắt sự khiếu nại này, chỉ cần viết mẫu code là yêu ước Lop hấp thụ lại tài liệu Me!.Requery, nội dung không thiếu như sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub khi Khóa được chọn thì Lớp theo khóa hiện thị


*

Sub khung danh sách học viên theo lớp

Tạo một Sub size danh sách học viên dạng DataSheet, cùng với nguồn dữ liệu bảng học sinh, đặt tên là HocSinhLop

Ở phần Footer bao gồm thêm vào một TextBox khắc tên là sohocsinh, với nằm trong tính Control Source là =Count() để cho biết thêm tổng học sinh trong danh sách.

Chuyển lịch sự chế đố Datasheet View, chỉ hiện thị các cột như hình (các cột không giống ẩn đi), trong những số ấy cột thương hiệu được thiết lập sắp xếp tăng dần.

*

Quay trở lại FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - viết tên HOCSINH, tùy chỉnh thiết lập thuộc tính để links với LOP

liên kết Master Fields : Lop link Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một trong những TextBox hiện thị số học viên của lớp, với nằm trong tính Control Source : =.

Xem thêm: Phân Tích Mục Tiêu Xây Dựng Nền Văn Hóa Tiên Tiến Đậm Đà Bản Sắc Dân Tộc

!

Kết trái chạy sẽ như sau:

*

Tiếp theo thực hiện tác vụ, ví như bấm kép vào chúng ta của một học sinh nào đó, thì đang hiện thị hộp thoạt biên soạn thảo cụ thể cho học sinh đó.

Chọn nguồn cấp là bảng HocSinh, bấm sản xuất Form viết tên là HocSinhChiTiet như sau:

*

Quay trở lại chế độ Design View của HocSinhLop, trên Ho bắt sự khiếu nại On Dbl Click, với nội dung VBA như sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " và Me!.ValueEnd Sub "Mở khung HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là giá bán trị bây giờ trên FormHocSinhDS

*