Bài tập về xâu kí tự trong pascal

     

Bài 1 :Lập trình đếm số lần lộ diện ở mỗi một số loại kí tự thuộc bảng chữ cái tiếng Anh trong một xâu kí trường đoản cú Str .

Bài 2 :Cho số tự nhiên n cùng xâu có độ dài n . Hãy thay đổi xâu sẽ cho bằng cách thay đổi trong đó :

a. Toàn bộ các vết ! bằng dấu chấm .

b. Mỗi một đội nhóm các lốt chấm ngay tức thì nhau bởi một lốt chấm .

c. Một nhóm các lốt chấm đứng ngay tức thì nhau bằng dấu ba chấm .

Bài 3 :Cho số tự nhiên và thoải mái n và một dãy các kí từ bỏ S1 , S2 , , Sn . Hãy tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên I thứ nhất sao cho các kí tự yêu thích , Si+1 các là chữ cái a . Ví như trong dãy không tồn tại những cặp vì vậy thì thông tin .

Bài 4 :Cho số thoải mái và tự nhiên n và dãy những kí tự S1 , S2 , , Sn . Biết rằng trong hàng có ít nhất một lốt phẩy . Hãy tìm số thoải mái và tự nhiên i sao để cho :

a. Yêu thích là vết phẩy thứ nhất .

b. đắm đuối là vết phầy cuối cùng .

 

Bạn sẽ xem: bài tập xâu kí tự trong pascal lớp 11


Bạn đang xem: Bài tập về xâu kí tự trong pascal

*

4 trang
*

hong.qn


Xem thêm: Tập 196 Full: Thám Tử Luật Trổ Tài Giúp Kim Chi Truy Tìm Kẻ Trộm

*

*

3848
*Xem thêm: Văn Mẫu 7: Tổng Hợp Bài Văn Mẫu Tập Làm Văn Số 6 Lớp 7 Hay Nhất (5 Đề)

XÂU KÍ TỰBài 1 :Lập trình đếm số lần xuất hiện ở mỗi loại kí tự ở trong bảng chữ cái tiếng Anh trong một xâu kí từ Str . Bài 2 :Cho số thoải mái và tự nhiên n với xâu tất cả độ nhiều năm n . Hãy biến đổi xâu vẫn cho bằng phương pháp thay đổi trong số đó :a. Tất cả các dấu ! bằng dấu chấm .b. Mỗi một tổ các dấu chấm ngay thức thì nhau bởi một vết chấm .c. Một tổ các lốt chấm đứng lập tức nhau bằng dấu bố chấm .Bài 3 :Cho số thoải mái và tự nhiên n với một dãy những kí từ bỏ S1 , S2 , , Sn . Hãy tra cứu số thoải mái và tự nhiên I trước tiên sao cho những kí tự đê mê , Si+1 đầy đủ là vần âm a . Nếu trong dãy không tồn tại những cặp vậy nên thì thông báo . Bài bác 4 :Cho số thoải mái và tự nhiên n với dãy những kí trường đoản cú S1 , S2 , , Sn . Hiểu được trong hàng có ít nhất một vết phẩy . Hãy search số tự nhiên i thế nào cho :a. Si mê là lốt phẩy trước tiên . B. Tê mê là vết phầy sau cùng . Bài xích 5 :Viết công tác nhập một xâu kí tự , tiếp nối chỉ ra coi xâu đó có phải là xâu đối xứng không ( xâu đối xứng là xâu có những kí tự tương tự nhau và đối xứng nhau qua điểm thân xâu , lấy ví dụ ‘ABBA’ hoặc ‘ABCBA’ ) .Bài 6 :Cho một xâu kí từ bỏ S . Hãy viết chương trình tính xem vào S có bao nhiêu các loại kí tự khác nhau ( riêng biệt chữ in hoa với chữ in thường xuyên ) . Ví dụ với S là “Pascal” ta bao gồm đáp số là 5 .Bài 7 :Viết công tác nhập một xâu kí từ bỏ và thay đổi chúng thành toàn chữ in hoa .Bài 8 :Họ thương hiệu một học viên được nhập từ keyboard . Các bạn hãy viết chương trình kiểm soát và điều chỉnh lại các kí trường đoản cú đầu của các từ đối chọi trong tên của học viên ấy trở thành chữ in hoa .Bài 9 :Viết chương trình nhập xãu kí tự từ keyboard , kế tiếp gọt xâu lại bằng phương pháp cách xoá đi các kí tự trống ở nhị đầu của xâu . Ví dụ giả dụ nhập xâu “ Ha noi “ , thì kết quả sẽ là “Ha noi” .ĐÁP ÁN:B1Var A: array of integer; S: string; ch: char; i: integer; BEGIN Write(" mang đến mot xau ki tu : "); Readln(s); For ch:= "A" to "Z" bởi A:=0; For i:=1 to lớn length(s) bởi vì Begin If Upcase(S) in () then Begin S:= Upcase(S); A>:= A>+1; End; End; For ch:= "A" to "Z" do Writeln("So lan xuat hien cua ",ch," vào xau la: ", A:4) ; Readln ; kết thúc .B2aVar S: string; i: byte; BEGIN Write(" cho mot xau ki tu S = "); Readln(S); For i:=1 khổng lồ length(S) bởi If S = "!" then S:= "."; Write( " Chuoi sau thời điểm da bien doi la : ", S); Readln; end .B2bUses crt; Var S : string; i : byte; BEGIN Clrscr; Write(" mang lại mot xau ki tu S = "); Readln(S); i:=1; While i2 then Begin Delete(S,j+2,i-j-2); i:=j+1; End; kết thúc ; Inc(i); End; Write("Chuoi sau khoản thời gian bien doi la: ",S); Readln; kết thúc .B3Var S: string; i: integer; BEGIN Write(" mang lại mot xau ki tu : "); Readln(S); i:= pos("aa", S); tìm vị trí xâu bé "aa" vào S If i0 then Writeln(" Ton tai "aa" tai vi tri ", i) Else Writeln(" Khong ton tai .") ; Readln; kết thúc .B4a Var S: string; i: integer; BEGIN Write("Cho mot xau S teo dau ",": "); Readln(S); i:= pos(",", S); (* địa điểm của lốt "," trong S *) If i 0 then Write(" Vi tri thoa man la: ", i); Readln; kết thúc .B4bVar S: string; i: integer; BEGIN Write("Cho mot xau S co dau ",": "); Readln(S); i:= length(S); While (i>=1)and(S "," ) bởi vì i:=i -1; If i>=1 then Write("So thu tu sứt man la: ", i) Else Write("Khong ton tai."); Readln; kết thúc .B5Uses Crt; Var St : string; dx : Boolean; i, len: byte; BEGIN Clrscr; Write(" Nhap xau St = "); Readln(St); dx:= True; i:=1; len:= Length(St); While dx & (i