Bài tập vẽ biểu đồ tròn

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI thpt QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG

a. Dấu hiệu nhận thấy biểu trang bị Tròn (địa lý)

 

b. Bí quyết vẽ biểu đồ vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-51)

c. Phương pháp nhận xét biểu thiết bị Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

d. Rất nhiều lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu đồ Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

e. đề xuất dùng thước đo % (không cần lấy % x 3,6o), không nên dùng thước đo độ

 

g. Ví dụ minh họa rõ ràng biểu đồ vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: ngàn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ tương thích nhất trình bày cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt và nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014.

Bạn đang xem: Bài tập vẽ biểu đồ tròn

Rút ra đa số nhận xét đề xuất thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô nửa đường kính nữa con đường tròn:

*Tính cơ cấu (%):

Áp dụng phương pháp tính như trên, ta được bảng kết quả đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt với nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng tổ chức cơ cấu 100% khớp ứng nữa mặt đường tròn (1800).

-Do đó 1% khớp ứng cung 1,80 của con đường tròn.

Xem thêm: Tổng Hợp 9 Dạng Câu Bị Đông Đặc Biệt, Câu Bị Động Đặc Biệt

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://noithatthoidai.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và so sánh bảng số liệu):

Tổng diện tích phương diện nước nuôi trồng thuỷ sản của việt nam từ 2005 – 2014 giảm trường đoản cú 948,8 xuống 738,2 nghìn ha, năm 2014 giảm 1,3 lần năm 2005, vậy thể:

+Diện tích mặt nước ngọt tăng: vội vàng 1,1 lần (308,5 nghìn ha đối với 288,2 nghìn ha)

+Diện tích khía cạnh nước mặn, lợ giảm: cấp 1,5 lần (660,6 nghìn ha so với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích s nước mặn, lợ luôn cao hơn diện tích mặt nước ngọt, cố thể:

+Năm 2005: cấp 2,3 lần (660,6 nghìn ha so với 288,2 nghìn ha)

+Năm 2014: vội vàng 1,4 lần (429,7 ngàn ha đối với 308,5 nghìn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm mập nhất: 97,7% cùng 98,2%, tăng 21,1 ngàn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi láo hợp, thuỷ sản không giống (dưới 1%) chiếm phần rất nhỏ, ít biến hóa động.

+Đối với diện tích s mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm bự nhất: 80,0% với 84,5%, nhưng bớt 165,3 nghìn ha.

Xem thêm: Soạn Bài Thêm Trạng Ngữ Cho Câu Lớp 7, Thêm Trạng Ngữ Cho Câu

-Nuôi cá chiếm phần khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi hỗn hợp, thuỷ sản khác chiếm khá, sút nhanh: 92,4 ngàn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích mặt nước ngọt tăng khá, chiếm đa phần là diện tích nuôi cá; đối với diện tích khía cạnh nước mặn, lợ nhiều hơn thế nữa diện tích khía cạnh nước ngọt, sẽ có xu thế giảm với chiếm đa phần là diện tích s nuôi tôm.